Gelelim İmam Hatip okullarına

Sa­pı bi­zim or­man­dan olan bir bal­ta da İmam Ha­tip okul­la­rı­nı kes­miş­ti (ba­şa­rı­sız ol­duk­la­rı­nı se­vi­ne­rek yaz­mış­tı), ama bi­zi asıl üzen ve ço­cuk­la­rı­mı­zın şev­ki­ni kı­ran ya­zı­lar ve ko­nuş­ma­lar bi­zim ma­hal­le­nin ga­fil­le­rin­den va­ki olu­yor.
İmam Ha­tip okul­la­rı yal­nız­ca “ca­mi imam ve ha­ti­bi” ye­tiş­tir­mek üze­re ça­lış­mı­yor; bu okul­lar bi­zim me­de­ni­ye­ti­mi­zin ve kül­tü­rü­mü­zün okul­la­rı ol­ma­yı he­def­le­miş­tir. Bu okul­lar­dan me­zun olan ço­cuk­la­rı­mız her ne­re­de bu­lu­nur ve han­gi işi ya­par­lar­sa yap­sın­lar Müs­lü­man­ca yap­ma­la­rı­nı, ça­ğı­mız­da İs­lam’ı tem­sil et­me­le­ri­ni is­ti­yo­ruz. Cum­hur­baş­ka­nı­mız’ın de­ğer­li des­tek­le­ri ve il­gi­li da­ire­nin fedâkâr ge­nel mü­dü­rü ve eki­bi ile İmam Ha­tip okul­la­rı­na hiz­met eden si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı sa­ye­sin­de bu okul­lar ge­li­şe­rek bü­yü­yor ve he­de­fi­ne doğ­ru iler­li­yor. Bu­gün ar­tık bir tip İmam Ha­tip oku­lu de­ğil, ama­ca gö­re çe­şit­len­di­ril­miş bir­den faz­la okul çe­şi­di­ne ve prog­ra­mı­na sa­hi­biz.
Bu okul­lar­da Arap­ça öğ­re­nil­mez di­yen­le­re bir ba­şa­rı hi­ka­ye­si ile ce­vap ve­re­ce­ğim:
Ka­tar Fo­un­da­ti­on bün­ye­sin­de ter­tip edi­len ve 52 ül­ke­nin ka­tı­lı­mı ile 8-11 Ni­san 2018 ta­rih­le­rin­de Ka­tar’ın baş­ken­ti Do­ha’da ger­çek­leş­ti­ri­len 2018 yı­lı Ulus­la­ra­ra­sı Arap­ça Mü­na­za­ra Ya­rış­ma­la­rı­na ül­ke­mi­zi tem­si­len Ko­ca­eli/İz­mit Meh­met Akif Er­soy Kız Ana­do­lu İmam Ha­tip Li­se­si ka­tı­lım sağ­la­dı.
“Li­se­ler Ara­sı Arap­ça Mü­na­za­ra Ya­rış­ma­la­rı”nda ül­ke­mi­zi tem­sil eden Ko­ca­eli-İz­mit Meh­met Akif Er­soy Kız Ana­do­lu İmam Ha­tip Li­se­si öğ­ren­ci­le­ri­miz, fi­nal­de Lüb­nan­lı ra­kip­le­ri­ni ele­ye­rek ço­ğun­lu­ğu ana­di­li Arap­ça olan 53 ül­ke ara­sın­dan dün­ya bi­rin­ci­si ol­ma gu­ru­ru­nu biz­le­re ya­şat­tı­lar.
Ha­zır­lık Arap­ça Dil Pro­je­si uy­gu­la­yan 15 oku­lu­muz­dan bi­ri­si olan İz­mit Meh­met Akif Er­soy Kız Ana­do­lu İmam Ha­tip Li­se­miz, 2016 ve 2017 yıl­la­rın­da Din Öğ­re­ti­mi Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nün Aka­de­mi Li­san ve İl­mi Araş­tır­ma­lar Der­ne­ği ile or­tak­la­şa 9 yıl­dan be­ri dü­zen­le­di­ği ve son iki yıl­da Mü­na­za­ra ka­te­go­ri­si­ni de ek­le­di­ği “Arap­ça Mü­na­za­ra Ya­rış­ma­la­rı” Tür­ki­ye Şam­pi­yo­nu­dur.
Ka­za­nı­lan bu ba­şa­rı bi­ze gös­te­ri­yor ki, Arap­ça baş­ta ol­mak üze­re ya­ban­cı dil eği­ti­mi ala­nın­da ger­çek­leş­ti­ri­len ya­rış­ma ve et­kin­lik­le­rin öne­mi bü­yük­tür.
Ta­le­bim üze­ri­ne ba­na bil­di­ri­len Ka­tar’da­ki Ya­rış­ma ye­ri ve sü­reç ile il­gi­li da­ha faz­la bil­gi şöy­le­dir:
Ka­tar Na­ti­onal Con­ven­ti­on Cen­ter’da (Ka­tar Ulu­sal Kon­gre Mer­ke­zi) ger­çek­leş­ti­ri­len or­ga­ni­zas­yon­da her şey en in­ce ay­rın­tı­sı­na ka­dar dü­şü­nül­müş­tü. Or­ga­ni­zas­yon he­ye­ti ve jü­ri­ler alan­la­rın­da uz­man isim­ler­den oluş­tu­rul­muş ve de­ğer­len­dir­me­ler son de­re­ce cid­di, ta­raf­sız ve il­ke­li ola­rak ta­kım­la­ra ve iz­le­yi­ci­le­re ak­ta­rıl­dı.
Ya­rış­ma­la­rın baş­la­ma­sın­dan ön­ce tüm ül­ke ta­kım­la­rı se­vi­ye sı­na­vı­na ta­bi tu­tul­du. Bu sı­nav­da A gru­bu ül­ke­ler Arap­ça­sı iyi olan, B Gru­bu ül­ke­ler ise nis­pe­ten da­ha za­yıf ül­ke­ler ola­rak be­lir­len­di. Tür­ki­ye A Gru­bu ül­ke­ler ara­sın­da tur­nu­va­ya baş­la­dı. Bir­çok Av­ru­pa, Ame­ri­ka ve Avus­tral­ya ül­ke­le­ri­nin ya­rış­ma­la­ra Arap asıl­lı öğ­ren­ci­ler­le ka­tıl­dı­ğı gö­rül­dü. Tür­ki­ye ise ana­di­li Türk­çe olan ve Ana­do­lu İmam Ha­tip li­se­le­rin­de 2 yıl Arap­ça eği­ti­mi alan öğ­ren­ci­ler­le ka­tıl­dı. Bu­ra­da ha­zır­lık dil eği­ti­mi ve­ren pro­je okul­la­rı­mı­zın ba­şa­rı­sı gö­ze çarp­mak­ta­dır. Dil eği­ti­min­de (Arap­ça, İn­gi­liz­ce, İs­pan­yol­ca, Al­man­ca) dev­rim ya­şan­dı­ğı­nı is­pat­la­yan okul­la­rı­mız, he­nüz me­zun bi­le ver­me­miş­ken dün­ya ça­pın­da de­re­ce­ler ala­rak ile­ri­si için umut­la­rı­mı­zı kat­be­kat ar­tır­mak­ta­dır. Dört ki­şi­lik ta­kı­mı­mı­zın üç öğ­ren­ci­si 10. sı­nıf­ta öğ­re­nim gö­rür­ken bir öğ­ren­ci­miz 11. sı­nıf­ta öğ­re­nim ha­ya­tı­na de­vam et­mek­te­dir. Oku­lun öğ­ret­men­le­ri ara­sın­da TC. va­tan­daş­lı­ğı­na geç­miş bir Su­ri­ye­li de var­dır.
Ya­rış­ma­la­rın baş­la­dı­ğı ilk gün ta­kım­la­rın üze­rin­de­ki he­ye­ca­nı at­ma­la­rı için pu­an ve ele­me de­ğe­ri ol­ma­yan bir mü­na­za­ra ger­çek­leş­ti­ril­di. Her ta­kı­mın bir­bi­ri­ni ta­nı­ma ve iş­le­yi­şi gör­me açı­sın­dan yap­tık­la­rı bu tur çok fay­da­lı ol­muş­tur. Bi­rin­ci tur ele­me usu­lü de­ğil ta­kım pu­anı usu­lü­ne gö­re ger­çek­leş­miş­tir. Tür­ki­ye 2. tu­ra Tu­nus’tan son­ra en yük­sek ta­kım pu­anı olan ül­ke ola­rak çık­tı. 2. tur­dan iti­ba­ren ele­me usu­lü­ne ge­çil­miş­tir. Ye­ni­len ekip mü­na­za­ra­dan ay­rıl­mak du­ru­mun­da kal­mış­tır.
Ya­rış­ma­lar­da ilk 4 ül­ke şöy­le oluş­tu:

1. TÜR­Kİ­YE (DÜN­YA ŞAM­Pİ­YO­NU)
2. Lüb­nan
3. Um­man
4. Sin­ga­pur

Ay­rı­ca bi­rey­sel ola­rak en iyi mü­na­za­ra­cı­lar ka­te­go­ri­sin­de de ödül­ler ve­ril­di. Bu­ra­da 208 mü­na­za­ra­cı içe­ri­sin­de ilk 10 açık­lan­dı. Bu ka­te­go­ri­de 3 öğ­ren­ci­miz bi­rey­sel ola­rak da ödül ka­zan­mış ol­du.
Ödül tö­re­nin­den son­ra Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sa­yın Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın gö­rün­tü­lü te­le­fon bağ­lan­tı­sı yo­luy­la mü­na­za­ra eki­bi­ni teb­rik et­me­si on­lar için ay­rı bir se­vinç ve onur kay­na­ğı ol­muş­tur.

YORUM EKLE