‘15 Temmuz, şanlı tarihimize bir destan olarak kazınmıştır’

‘15 Tem­muz De­mok­ra­si ve Mil­li Bir­lik Gü­nü’ ne­de­niy­le bir me­saj ya­yın­la­yan Hi­tit Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Re­ha Me­tin Al­kan, “Türk mil­le­ti­nin de­mok­ra­si di­re­ni­şi ve mi­lat nok­ta­sı olan 15 Tem­muz, şan­lı ta­ri­hi­mi­ze bir des­tan ola­rak ka­zın­mış­tır.” de­di

‘15 Temmuz, şanlı tarihimize bir destan olarak kazınmıştır’


15 Tem­muz’da Tür­ki­ye’nin par­ça­la­na­ma­ya­ca­ğı­nı ve mil­le­tin bö­lü­ne­me­ye­ce­ği­ni tüm dün­ya­nın an­la­dı­ğı­nı be­lir­ten Al­kan; “Ger­çek­leş­ti­ri­len 15 Tem­muz Si­lah­lı Dar­be Te­şeb­bü­sün­de Baş­ka­nı­mız Sa­yın Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın li­der­li­ğin­de dev­le­ti­mi­zin ka­rar­lı du­ru­şu ve aziz mil­le­ti­mi­zin onur­lu mü­ca­de­le­si ha­in ge­ce­ye dam­ga­sı­nı vur­muş; göz­le­ri­ni aziz va­ta­nı­mı­zın her bir ka­rı­şı­na çe­vi­ren güç­ler ise yap­tık­la­rı tüm plan­la­ra, he­sap­la­ra ve ope­ras­yon­la­ra rağ­men geç­miş­te ol­du­ğu gi­bi yi­ne bir kah­ra­man­lık des­ta­nıy­la boz­gu­na uğ­ra­tıl­mış­tır. Yüz­ler­ce şe­hit ve ga­zi­mi­zin ol­du­ğu bu ha­in ge­ce­de dev­le­ti­miz ve mil­le­ti­miz ade­ta ke­net­le­ne­rek tek yum­ruk ol­muş, hiç­bir su­ret­le Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin par­ça­la­na­ma­ya­ca­ğı ve mil­le­ti­mi­zin bö­lü­ne­me­ye­ce­ği me­sa­jı tüm dün­ya­ya çok açık bir şe­kil­de ve­ril­miş­tir.” de­di 


Tür­ki­ye’nin önü­nü kes­me­ye ça­lı­şan­la­ra sert bir şe­kil­de ce­vap ve­ril­di­ği­ni kay­de­den Al­kan, açık­la­ma­la­rı­nı şu şe­kil­de sür­dür­dü; “Gü­cü­nü ima­nın­dan ve kah­ra­man­lık­lar­la do­lu ta­ri­hin­den alan şan­lı mil­le­ti­miz tank­la­rın önü­ne ya­ta­rak, tank eg­zo­zu­nun içi­ne ti­şör­tü­nü so­ka­rak, uçak ve he­li­kop­ter­le­re ulaş­ma­nın he­sa­bı­nı ya­pa­rak ve en önem­li­si şe­ha­de­te ko­şa­rak dün­ya­nın hiç­bir ye­rin­de baş­ka bir ör­ne­ği bu­lu­na­ma­ya­cak fe­da­kar, fe­ra­set ve ce­sa­ret do­lu de­ğer­li bir du­ruş ser­gi­le­miş­tir. Yi­ne ül­ke­mi­zin tüm şe­hir­le­rin­de va­tan­daş­la­rı­mız tek yum­ruk ve yek­vü­cut ola­rak mil­li bir şu­ur­la bir­leş­miş­tir. Çok şü­kür­ler ol­sun ki, aziz Türk Mil­le­ti ata­la­rı­nın mi­ra­sı­na sa­hip çı­ka­rak ül­ke­mi­zi ber­ta­raf et­me­ye yel­te­nen­le­re, her ge­çen gün bü­yü­yen ve ge­li­şen Tür­ki­ye’mi­zin önü­nü kes­mek is­te­yen­le­re kar­şı sert bir şe­kil­de ce­vap ver­miş­tir.  Ya­şa­nan ha­in kal­kış­ma son­ra­sın­da bi­li­min, Ar-Ge’nin ya­pıl­dı­ğı ve en önem­li­si ni­te­lik­li in­san gü­cü­nün ye­tiş­ti­ril­di­ği en üst ko­num­da­ki eği­tim ku­rum­la­rı ola­rak yü­kü­mü­zün ne ka­dar ağır ve so­rum­lu­lu­ğu­mu­zun ne ka­dar çok ol­du­ğu­nun bi­lin­cin­de­yiz. Biz­le­re dü­şen gö­rev; ül­ke­mi­zin ge­li­şi­mi­ne kat­ma de­ğer sağ­la­ya­cak ürün­ler üret­mek, bil­gi bi­ri­ki­mi­ni mil­li ve ma­ne­vi de­ğer­le­ri uğ­ru­na kul­la­na­cak ve “Yer­li ve Mil­li” ol­ma düs­tu­ruy­la ül­ke­mi­ze kat­kı sağ­la­ya­cak ne­sil­le­re ön­cü­lük et­mek­tir. Şüp­he­siz ya­şa­nan bu olay­lar kar­şı­sın­da me­ta­ne­ti­mi­zi ko­ru­ya­rak bir­bi­ri­mi­ze da­ha da sı­kı ke­net­len­me­miz, geç­miş­te ol­du­ğu gi­bi bun­dan son­ra­sı için tek yü­rek ha­re­ket ede­rek ül­ke­mi­zin ve mil­le­ti­mi­zin bir­li­ği­ni, be­ra­ber­li­ği­ni ve hu­zu­ru­nu de­vam et­tir­me ka­rar­lı­lı­ğın­da ol­ma­lı­yız. Biz­ler can­la­rı pa­ha­sı­na bu va­tan top­rak­la­rı­nı İs­la­mi­yet’i, kar­deş­li­ği ve de­mok­ra­si­yi ilik­le­ri­ne ka­dar be­nim­se­miş olan Türk Mil­le­ti­nin vaz­ge­çil­me­zi ol­du­ğu­nu tüm dün­ya­ya hay­kır­ma­ya bü­yük bir ka­rar­lı­lık­la de­vam ede­ce­ğiz. Bu duy­gu ve dü­şün­ce­ler­le; al­çak­ça ve kal­leş­çe dü­zen­le­nen ha­in dar­be gi­ri­şi­min­de şe­hit olan ma­sum va­tan­daş­la­rı­mı­za ve gü­ven­lik güç­le­ri­mi­ze Yü­ce Al­lah’tan rah­met, şe­hit ya­kı­nı ai­le­le­ri­miz ile mil­le­ti­mi­ze sa­bır ve baş­sağ­lı­ğı, ga­zi­le­ri­mi­ze acil şi­fa­lar di­le­ye­rek şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum. Ta­ri­hi­miz­de mi­lat sa­yı­la­bi­le­cek 15 Tem­muz De­mok­ra­si ve Mil­li Bir­lik Gü­nü’nü en iç­ten di­lek­le­rim­le kut­lu­yor, ül­ke­miz ve mil­le­ti­miz için ba­rış ve esen­lik do­lu gün­ler di­li­yo­rum. Aziz mil­le­ti­miz, şe­hit­le­ri­mi­zin ve ga­zi­le­ri­mi­zin kah­ra­man­lık­la­rı­nı as­la unut­ma­ya­cak­tır.”  (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER