3. Cami Çocukları Spor Oyunlarının kurası çekildi

Ço­rum Be­le­di­ye­si ile Ço­rum İl Müf­tü­lü­ğü iş bir­li­ğin­ce dü­zen­le­nen ve 16 Tem­muz’da baş­la­ya­cak olan 3.Ca­mi Ço­cuk­la­rı Spor Oyun­la­rı­nın ku­ra­sı çe­kil­di.

3. Cami Çocukları Spor Oyunlarının kurası çekildi

M.BU­RAK YAL­ÇIN
Ço­rum Be­le­di­ye­si ile Ço­rum İl Müf­tü­lü­ğü iş bir­li­ğin­ce dü­zen­le­nen ve 16 Tem­muz’da baş­la­ya­cak olan 3.Ca­mi Ço­cuk­la­rı Spor Oyun­la­rı­nın ku­ra­sı çe­kil­di.


Dün Tur­gut Özal Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda ger­çek­le­şen ku­ra tö­re­ni­ne Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Tur­han Can­dan, İl Müf­tü Yar­dım­cı­sı Ab­dul­lah Pa­muk­lu, Ço­rum Be­le­di­ye­si Spor İş­le­ri Mü­dü­rü Na­dir So­lak, ve din gö­rev­li­le­ri ka­tıl­dı.
Ku­ra tö­re­nin­de ko­nuş­ma ya­pan Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Tur­han Can­dan, Ço­rum Be­le­di­ye­si ola­rak şeh­rin her ala­nın­da şeh­rin her ke­si­mi­ne ara­lık­sız hiz­met et­tik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Ca­mi Ço­cuk­la­rı Spor Oyun­la­rı öz­gür bir pro­je. Bu yıl 3’ün­cü­sü­nü ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. 2016 yı­lın­da bu et­kin­lik­le­re 216 ço­cu­ğu­muz ka­tıl­mış­tı. Bu yıl­da 47 ca­mi­den 821 ço­cu­ğu­muz bu et­kin­lik­ler için ya­rı­şı­yor” de­di.


Ço­cuk­la­rın mil­li ve ma­ne­vi de­ğer­ler içe­ri­sin­de ye­tiş­me­le­ri­ni önem­se­dik­le­ri­ni di­le ge­ti­ren Can­dan, “Ço­cuk­la­rı­mı­zın spor yap­ma­sı­nı, ca­mi­ye git­me­si­ni önem­si­yo­ruz. Hep­si­ni bir ara­ya ge­ti­re­cek öz­gür bir pro­je­de ço­cuk­la­rı­mız hem yaz ta­ti­li­ni do­lu ge­çi­ri­yor­lar, hem eğ­le­ni­yor­lar hem de mil­li ve ma­ne­vi de­ğer­le­ri­miz­le do­na­nı­yor­lar. Ya­rış­ma­lar ne­ti­ce­sin­de 100 bin li­ra­lık mal­ze­me ödül yar­dı­mı ve­re­ce­ğiz, bi­sik­let ve­re­ce­ğiz, spor mal­ze­me­si yar­dı­mı ya­pa­ca­ğız. Mü­sa­ba­ka­lar 16 Tem­muz’da baş­la­ya­cak.  18 Tem­muz’da sat­ranç, 20 Tem­muz’da dart, 23 Tem­muz’da fut­bol ile de­vam ede­cek” di­ye ko­nuş­tu.


Müf­tü Yar­dım­cı­sı Ab­dul­lah Pa­muk­lu ise Ço­rum Be­le­di­ye­si­ne bu tür et­kin­lik­le­ri yap­tık­la­rı için min­net­tar ol­duk­la­rı­nı di­le ge­ti­re­rek, bu et­kin­lik­le­re kat­kı sağ­la­yan din gö­rev­li­le­ri­ne de te­şek­kür et­ti. 
Ço­cuk­la­rın ge­le­ce­ğin Tür­ki­ye’si­ni in­şa ede­cek­le­ri­ni de vur­gu­la­yan Pa­muk­lu, “Şim­di­den bu ço­cuk­la­rı­mız ma­ne­vi ola­rak Al­lah’ını, di­ni­ni, ki­ta­bı­nı, pey­gam­be­ri­ni öğ­ren­mek su­re­tiy­le ge­le­cek­te da­ha emin el­le­re mem­le­ke­ti­mi­zi tes­lim et­me po­zis­yo­nuy­la kar­şı kar­şı­ya ka­la­ca­ğız” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan fut­bol bran­şın­da grup­lar için ku­ra çe­ki­mi ya­pıl­dı. 
Çe­ki­len ku­ra so­nu­cun­da grup­lar şu şe­kil­de oluş­tu: A Gru­bu (TO­Kİ Hz. Ebu­be­kir Ca­mii, Yö­rü­kev­ler Ca­mii, Ga­ran­ti­ev­ler Ca­mii) B Gru­bu (Kev­ser Ca­mii, Top­rak Sa­na­yi İHO, Hz. İb­ra­him Ca­mii) C Gru­bu (Bey­te­pe Ca­mii, Kö­roğ­lu Ca­mii, Hu­zur Ca­mii) D Gru­bu (Mi­mar Si­nan Ca­mii, Hic­ret Ca­mii, Bi­nev­ler Ca­mii) E Gru­bu (Bah­çe­li­ev­ler Ca­mii, Kaf­ka­sev­ler Ca­mii, Hz. Ali Ca­mii) F Gru­bu (Öz­rah­man Ca­mii, Ke­re­bi Ga­zi Kur’an Kur­su) G Gru­bu (Ça­tal­ha­vuz Ye­ni Ca­mii, Se­li­mi­ye Ca­mii, Gü­la­bi­bey Ca­mii) H Gru­bu (Kah­ra­man Ça­vuş Ca­mii, Bi­lal-ı Ha­be­şi Ca­mii, Em­re Ca­mii) İ Gru­bu (Fa­tih Sul­tan Meh­met Ca­mii, İlim Yay­ma Ca­mii, Mev­la­na Ca­mii) j Gru­bu (Bal­ta­lı Ca­mii, Kü­me­ev­ler Ca­mii, İk­bal Genç­lik Mer­ke­zi) K Gru­bu (İsa Ha­li­fe Ca­mii, Ali Ko­ca­bı­yık Ca­mii, Ce­ri­toğ­lu Ca­mii) L Gru­bu (Pe­lit Ca­mii, Ga­ran­ti­ev­ler Ca­mii, Hı­dır­lık Kur’an Kur­su) M Gru­bu (Mi­mar Si­nan Genç­lik Mer­ke­zi, Hı­dır­lık Kur’an Kur­su, Tev­hid Ca­mii) N Gru­bu (Uhud Ca­mii, Gül­da­ne Ha­tun Ca­mii, Hz. Ömer Ca­mii) O Gru­bu (Ab­di­bey Ca­mii, İmam Ha­tip Ca­mii, Bu­ha­ra Ca­mii)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER