3 dükkandan 2’sine talipli çıkmadı

Ço­rum Be­le­di­ye­si mül­ki­ye­tin­de, Ulu­ka­vak Ma­hal­le­si, İs­ki­lip Cad­de­si, nu­ma­ra 116 ad­re­sin­de bu­lu­nan Hay­van Pa­za­rın­da­ki 3 adet dük­ka­nın ki­ra­ya ve­ril­me­si iha­le­si dün ger­çek­leş­ti­ril­di.

3 dükkandan 2’sine talipli çıkmadı

ENİ­SE AĞ­BAL ÜŞÜ­MÜŞ
Ço­rum Be­le­di­ye­si mül­ki­ye­tin­de, Ulu­ka­vak Ma­hal­le­si, İs­ki­lip Cad­de­si, nu­ma­ra 116 ad­re­sin­de bu­lu­nan Hay­van Pa­za­rın­da­ki 3 adet dük­ka­nın ki­ra­ya ve­ril­me­si iha­le­si dün ger­çek­leş­ti­ril­di.
Be­le­di­ye Mec­lis Sa­lo­nun­da, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ah­met Ya­ba­cı­oğ­lu baş­kan­lı­ğın­da ka­pa­lı tek­lif ar­tır­ma usu­lü ile ger­çek­leş­ti­ri­len iha­le­de 3 dük­kan­dan 2’si­ne ta­lip­li çık­ma­dı. 
İha­le ila­nın­da bi­rin­ci sı­ra­da bu­lu­nan 5.500 TL mu­ham­men be­del­li 116 F no­lu dük­kan 5.750 TL’ye Mus­ta­fa Öz­yıl­maz’a ki­ra­ya ve­ril­di. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER