3 milyonu aşkın İdlibli yardım bekliyor

Re­form ta­lep­le­riy­le baş­la­yıp ulus­la­ra­ra­sı güç­le­rin mü­da­ha­le­si son­ra­sın­da kü­re­sel he­sap­laş­ma are­na­sı­na dö­nü­şen Su­ri­ye'de in­sa­ni be­del gi­de­rek bü­yü­yor. 

3 milyonu aşkın  İdlibli yardım bekliyor


Son iki yıl­dır ilan edil­miş olan "ça­tış­ma­sız­lık böl­ge­le­ri" ilk an­lar­da ba­rış için önem­li bir adım gi­bi gö­rün­müş­tü. An­cak Esed re­ji­mi­nin bu böl­ge­le­re yö­ne­lik sal­dı­rı­la­rı bin­ler­ce si­vi­lin ölü­mü ile so­nuç­lan­dı. 
Bu ça­tış­ma­sız­lık böl­ge­le­ri­nin so­nun­cu­su olan İd­lib da­ha bü­yük bir in­sa­ni kri­ze ge­be gö­rü­nü­yor. Çün­kü kent ve çev­re­si sa­de­ce ye­rel 300 bin nü­fu­sa de­ğil, sa­vaş ne­de­niy­le ül­ke­nin fark­lı böl­ge­le­rin­den "gü­ven­li ol­du­ğu" için bu­ra­ya ge­len 3 mil­yo­nun üze­rin­de mül­te­ci­ye de ev sa­hip­li­ği ya­pı­yor. Ola­sı bir sal­dı­rı­da bir­çok in­san ikin­ci de­fa mül­te­ci du­ru­mu­na dü­şe­ce­ği gi­bi, gi­de­cek yer­le­ri­nin ol­ma­ma­sı da ay­rı bir tra­je­di. Ha­li ha­zır­da nü­fu­sun üç­te iki­si za­ten in­sa­ni yar­dı­ma muh­taç olan İd­lib, ola­sı bir re­jim sal­dı­rı­sı ar­dın­dan da­ha bü­yük bir in­sa­ni fe­la­ket­le kar­şı kar­şı­ya gö­rün­mek­te.
İHH Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Se­lim Öz­ka­bak­çı, ko­nu hak­kın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da, 3 mil­yo­nu aş­kın in­sa­nın ya­şa­dı­ğı İd­lib'de ola­sı bir sal­dı­rı son­ra­sın­da en az 700 bin ki­şi­nin ye­ni­den yol­la­ra düş­me­si­nin bek­len­di­ği­ni be­lir­te­rek, "Bu da Su­ri­ye sa­va­şın­da şu ana ka­dar bir se­fer­de en bü­yük mül­te­ci ha­re­ke­ti ola­cak­tır. Bu in­san­la­rın en az 250 bin ta­ne­si­nin Tür­ki­ye'ye doğ­ru ha­re­ket et­me­si bek­le­ni­yor. Cil­ve­gö­zü Sı­nır Ka­pı­sı (Ba­bül­ha­va) in­sa­ni yar­dım­la­rın tek gi­riş ye­ri. Ay­lık or­ta­la­ma 400-450 ara­sı yar­dım kam­yo­nu gi­riş yap­mak­ta­dır. Ola­sı bir as­ke­ri sal­dı­rı­da gü­ven­lik ne­de­niy­le sı­nır ka­pı­sı ka­pa­tı­lır­sa yar­dım­la­rın gi­ri­şi de ak­sa­ya­cak­tır. Da­ha ön­ce Do­ğu Gu­ta ve Ha­lep sal­dı­rı­la­rın­da en azın­dan mül­te­ci­le­rin sı­ğı­na­bi­le­ce­ği öz­gür­leş­ti­ril­miş yer­ler var­dı. Bu kez mül­te­ci­le­rin böy­le bir şan­sı da bu­lun­mu­yor. Had­din­den faz­la ka­la­ba­lık olan böl­ge­de ya­şam ko­şul­la­rı ye­ni bir sal­dı­rıy­la da­ha da kö­tü­le­şe­cek. Şu ana ka­dar yüz bin­ler­ce in­sa­nın ça­tış­ma ve bom­ba­la­ma­lar­da ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği Su­ri­ye iç sa­va­şın­da İd­lib'e bir sal­dı­rı ha­lin­de si­vil ka­yıp­la­rın da­ha da art­ma­sın­dan kor­ku­lu­yor. Böl­ge­de si­lah­lı un­sur­lar ile si­vil­le­rin ay­rı­mı zor ol­du­ğu için ola­sı ha­va ope­ras­yon­la­rın­da bin­ler­ce si­vil za­rar gö­re­cek" de­di.

 

'TA­RIM ARA­Zİ­LE­Rİ KUL­LA­NIL­MAZ HA­LE GEL­Dİ'
Su­ri­ye iç sa­va­şın­da ça­tış­ma­lar do­la­yı­sıy­la ölen­ler ha­ri­cin­de sa­de­ce aç­lık, has­ta­lık ve ben­ze­ri ne­den­ler­den do­la­yı ölen­le­rin sa­yı­sı­nın ise 70 bin ola­rak tah­min edil­di­ği­ni be­lir­ten İHH Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Se­lim Öz­ka­bak­çı, "İç sa­vaş bo­yun­ca öl­dü­rü­len si­vil­le­rin 24 bin ta­ne­si ço­cuk, 100 bi­ne ya­kı­nı ka­dın­lar­dan olu­şu­yor. 2 mil­yo­na ya­kın in­san sa­va­şa bağ­lı çe­şit­li ne­den­ler­den ya­ra­lan­dı. 22 mil­yon nü­fus­lu ül­ke­de in­san­la­rın ya­rı­sı evi­ni terk et­ti. Bun­la­rın 6 mil­yo­nu ül­ke için­de İd­lib gi­bi gü­ven­li gör­dü­ğü yer­le­re göç eder­ken 5 mil­yo­nu, baş­ta Tür­ki­ye ol­mak üze­re kom­şu ül­ke­le­re sı­ğın­dı. 
İd­lib'de mül­te­ci ai­le­le­rin ço­ğu yok­sul­luk sı­nı­rı­nın al­tın­da ya­şa­mak­ta ve te­mel ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak­ta zor­lan­mak­ta­dır. Gı­da, ba­rı­nak, sağ­lık ya da eği­tim ih­ti­yaç­la­rı gi­bi te­mel ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ya­ma­yan in­san­lar, ye­ni bir sal­dı­rı ha­lin­de ha­yat­tan iyi­ce ko­pa­cak­lar­dır. 
Okul­la­rın ya­rı­sı ya ha­sar­lı ya da sı­ğı­nak ola­rak kul­la­nıl­dı­ğın­dan eği­tim ya­pı­la­mı­yor. İd­lib'de bu­lu­nan has­ta­ne ve kli­nik­le­rin ya­rı­dan faz­la­sı ça­lı­şa­mı­yor. Mil­yon­lar­ca hek­tar ta­rım ara­zi­si ya yok edil­di ya da kul­la­nı­la­maz ha­le ge­ti­ril­di. Bu ne­den­le böl­ge­ye baş­ta un ol­mak üze­re te­mel ya­şam des­te­ği­nin ya­pıl­ma­sı ka­çı­nıl­maz bir zo­run­lu­luk" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

 

İHH'NIN YAR­DIM­LA­RI DE­VAM EDİ­YOR
Su­ri­ye'de­ki ça­lış­ma­la­rı­nı 10 ko­or­di­nas­yon mer­ke­ziy­le sür­dü­ren İHH'nın kur­du­ğu 6 kon­tey­ner kent ve 27 ça­dır kent­te 150 bin­den faz­la in­sa­nın ya­şa­dı­ğı­nı ve 61 fı­rın, 30 mut­fak ile mül­te­ci­le­re ye­mek ulaş­tı­rıl­dı­ğı­nı kay­de­den Öz­ka­bak­çı, açık­la­ma­sın­da şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı:
"35 üc­ret­siz gi­yim ma­ğa­za­sıy­la mül­te­ci­ler ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­lı­yor. 14 te­sis­le sağ­lık hiz­me­ti ve­ri­li­yor. 1 üni­ver­si­te, 43 okul­da öğ­ren­ci­ler eği­tim alı­yor. Rey­han­lı'da in­şa edi­len ço­cuk ya­şam mer­ke­zin­de 990 ye­tim ço­cuk ka­lı­yor. Her ay 10 bin­den faz­la ye­tim ço­cu­ğa yar­dım ya­pı­lı­yor. İHH, 2012 ile 2018 yıl­la­rı ara­sın­da Su­ri­ye­li mül­te­ci­le­re 360.605.013 Do­lar tu­ta­rın­da yar­dım ulaş­tır­dı. Bu yar­dım­la­rın ara­sın­da; Rey­han­lı, Ki­lis ve Su­ri­ye içe­ri­sin­de ku­ru­lan fı­rın­lar­da üre­ti­len 800 mil­yon ek­mek, 182 bin ton gı­da, 24 mil­yon adet ha­zır ye­mek ve kon­ser­ve, 16 mil­yon adet el­bi­se ve ayak­ka­bı, 4 mil­yon adet ev eş­ya­sı ve mut­fak ge­re­ci, 4,4 mil­yon adet hij­yen ve te­miz­lik ürü­nü, 8,8 mil­yon adet ilaç, tıb­bi mal­ze­me ve ci­haz, 4 mil­yon adet ki­tap ve kır­ta­si­ye ürü­nü, 6,5 bin ton ya­ka­cak, 1,2 mil­yon lit­re ya­kıt, 17 bin adet ça­dır, 104 bin adet ça­dır mal­ze­me­si, 392 bin adet in­şa­at mal­ze­me­si yer al­dı. Üre­ti­len ek­mek­le­rin yüz­de 90'ı Su­ri­ye içe­ri­sin­de da­ğı­tı­lır­ken yüz­de 10'u da Ha­tay ve Ki­lis'te ya­şa­yan mül­te­ci­le­re da­ğı­tıl­dı. 

 

'İN­SA­Nİ YAR­DI­MA İH­Tİ­YAÇ VAR'
Ha­tay'ın he­men kar­şı­sın­da sı­nır böl­ge­si­ne ya­kın ko­num­da si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rın­ca ku­ru­lan kü­çük-bü­yük 400 kamp­ta 700 bi­ni aş­kın si­vil ya­şı­yor. Ola­sı bir göç dal­ga­sı­nın gel­me­si du­ru­mun­da za­ten im­kan­la­rın ye­ter­siz ol­du­ğu kamp­lar­da cid­di in­sa­ni kriz olu­şa­cak­tır. Bu kri­zi kon­trol al­tı­na ala­bil­mek için ça­dır, hij­yen ve sağ­lık ürün­le­ri­nin ya­nı­sı­ra gı­da mal­ze­me­le­ri­ne ih­ti­yaç var.

 

VİC­DAN­LA­RA ÇAĞ­RI
İd­lib'de ya­şa­nan kat­li­am­la­rın bü­yü­me­si ha­lin­de Ha­lep'ten da­ha tra­jik bir so­nu­ca se­bep ola­bi­lir. Bom­bar­dı­ma­nın dur­du­rul­ma­sı ya da si­vil­le­rin tah­li­ye­si­ne yol açan si­ya­si bir an­laş­ma­nın sağ­lan­ma­ma­sı ha­lin­de mo­dern Su­ri­ye ta­ri­hi­ne ka­ra bir le­ke ola­rak ge­çe­cek­tir. Si­vil­le­rin sis­te­ma­tik ola­rak he­def alın­ma­sı ve öl­dü­rül­me­si­ni ön­le­mek için baş­ta Tür­ki­ye ol­mak üze­re ulus­la­ra­ra­sı ca­mi­anın ha­re­ke­te ge­çi­ril­me­si ve du­yar­lı­lık­la­rın art­tı­rıl­ma­sı in­sa­ni bir va­zi­fe ola­rak gö­rül­me­li­dir. Böl­ge­de ya­şa­nan ve plan­la­nan kat­li­am­la­rın dur­du­rul­ma­sı için Tür­ki­ye ve dün­ya ka­mu­oyu­nu ha­re­ke­te geç­me­ye ça­ğı­rı­yor, Ço­rum Hal­kı­nı maz­lum­la­ra sa­hip çık­ma­ya da­vet edi­yo­ruz. 
Su­ri­ye Ba­ğış İçin: Ço­rum İHH Ofi­si Üç­tut­lar Mh. Mu­rat Ev­ler 6. Sk. No:12 (Hz. Ali Ca­mii Ya­nı) İr­ti­bat Te­le­fo­nu: 0 364 2242620 - 0538 8777655, ÇO­RUM İHH - VA­KIF KA­TI­LIM ÇO­RUM ŞB. IBAN: TR17 0021 0000 0001 9001 9000 01, ÇO­RUM İHH - AL­BA­RA­KA TÜRK ÇO­RUM ŞB. IBAN: TR54 0020 3000 0251 7050 0000 01" (Ha­ber Mer­ke­zi) 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER