‘30 Ağustos, özgür ve bağımsız yaşama iradesi’

Ge­nel Sağ­lık İş Sen­di­ka­sı Ço­rum İl Tem­sil­ci­si Yal­çın Çift­çi, Za­fer Bay­ra­mı’nın 96. yıl­dö­nü­mü­nü kut­la­dı.

‘30 Ağustos, özgür ve bağımsız yaşama iradesi’


“Em­per­ya­list dev­let­le­re kar­şı Türk ulu­su­nun öz­gür ve ba­ğım­sız ya­şa­ma ira­de­si­ni or­ta­ya ko­yan 30 Ağus­tos Za­fe­ri, ta­ri­hi­mi­zin akı­şı­nı de­ğiş­ti­ren önem­li bir dö­nüm nok­ta­sı­dır.” di­yen Yal­çın, açık­la­ma­sın­da şun­la­rı di­le ge­tir­di: “Kur­tu­luş Sa­va­şı’nın za­fer­le so­nuç­lan­ma­sı ile bir­lik­te, tam ba­ğım­sız, de­mok­ra­tik ve la­ik Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin te­mel­le­ri atıl­mış­tır.

30 Ağus­tos Za­fe­ri, Türk ulu­su­nun tüm imkânsız­lık­la­ra kar­şı ver­di­ği ba­ğım­sız­lık mü­ca­de­le­si­dir. Em­per­ya­liz­me kar­şı ve­ri­len bu mü­ca­de­le­den yıl­lar son­ra bi­le bu­gün Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti, em­per­ya­list dev­let­ler ve iş­bir­lik­çi­le­ri ta­ra­fın­dan ku­şa­tıl­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta­dır. Son gün­ler­de ya­şa­nan ge­liş­me­ler gös­ter­mek­te­dir ki, em­per­ya­lizm “eko­no­mik ba­ğım­sız­lık ol­ma­dan tam ba­ğım­sız­lık­tan söz edi­le­me­ye­ce­ği” ger­çe­ğin­den ha­re­ket­le ye­ni oyu­nu­nu Türk eko­no­mi­si üze­rin­de oy­na­mak­ta­dır.
Ebe­di ön­der Ata­türk, Tür­ki­ye’nin güç­lü bir dev­let ola­bil­me­si için tam ba­ğım­sız­lı­ğı he­def­le­miş ve mil­li eko­no­mi üze­rin­de te­mel­le­nen ba­ğım­sız bir eko­no­mik ya­pı oluş­tur­mak için önem­li adım­lar at­mış­tır. Ata­türk’ün, “Bu­gün­kü mü­ca­de­le­mi­zin ama­cı tam ba­ğım­sız­lık­tır. Ba­ğım­sız­lı­ğın bü­tün­lü­ğü ise an­cak ma­li ba­ğım­sız­lık ile müm­kün­dür. Bir dev­le­tin ma­li­ye­si ba­ğım­sız­lık­tan yok­sun olun­ca o dev­le­tin bü­tün ha­ya­ti ku­ru­luş­la­rın­da ba­ğım­sız­lık felç olur. Çün­kü her dev­let or­ga­nı an­cak malî kuv­vet­le ya­şar. Ma­li ba­ğım­sız­lı­ğın ko­run­ma­sı için ilk şart, büt­çe­nin eko­no­mik bün­ye ile oran­tı­lı ve denk ol­ma­sı­dır. Bun­dan ötü­rü, dev­let bün­ye­si­ni ya­şat­mak için dı­şa­rı­ya baş­vur­mak­sı­zın mem­le­ke­tin ge­lir kay­nak­la­rıy­la ida­re­yi sağ­la­ma ça­re ve ted­bir­le­ri­ni bul­mak la­zım­dır ve bu müm­kün­dür… Aza­mi ta­sar­ruf mil­li pren­si­bi­miz ol­ma­lı­dır.” söz­le­ri ül­ke ola­rak ya­şa­dı­ğı­mız bu sı­kın­tı­lı gün­le­re de ışık tu­tar ni­te­lik­te­dir.

Si­ya­si ik­ti­dar, va­kit kay­bet­mek­si­zin ba­ğım­sız ve mil­li eko­no­mi için se­fer­ber­lik ilan et­me­li ve “yer­li mil­li” söy­le­min­de ger­çek­ten sa­mi­miy­se dev­le­tin en kârlı ku­rum­la­rı­nı de­ğe­ri­nin çok al­tın­da fi­yat­lar­la özel­leş­tir­me­ye son ver­me­li­dir. Bir yan­dan dün­ya­ya ka­fa tu­tar gi­bi gö­rün­tü ve­ril­me­ye ça­lı­şı­lır­ken, em­per­ya­list dev­let­le­rin da­yat­ma­la­rı ile eko­no­mi di­zayn edil­me­me­li­dir. Hu­kuk dev­le­ti il­ke­si, in­san hak­la­rı ve de­mok­ra­tik­leş­me­nin Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin te­mel ve vaz­ge­çil­mez ni­te­lik­le­rin­den bi­ri ol­du­ğu ger­çe­ği ile so­mut ve iyi­leş­ti­ri­ci adım­lar atıl­ma­lı; par­la­men­ter sis­te­me ge­ri dö­nül­me­li, güç­ler ay­rı­lı­ğı il­ke­si iş­ler ha­le ge­ti­ril­me­li­dir. Böy­le­lik­le, si­ya­si ve eko­no­mik ola­rak güç­le­ne­cek olan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti, tam ba­ğım­sız ya­pı­sıy­la dün­ya­da hak et­ti­ği say­gın ye­ri bu­la­cak, em­per­ya­liz­me kar­şı ulu­su­mu­zun gü­cü­nü bir kez da­ha gös­te­re­cek­tir. Ebe­di ön­de­ri­miz Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’ün de­di­ği gi­bi  “Umut­suz du­rum yok­tur, umut­suz in­san var­dır. Ben, umu­du­mu hiç bir za­man kay­bet­me­dim.”
Tüm ezi­len ulus­la­ra il­ham kay­na­ğı olan Ulu­sal Kur­tu­luş Mü­ca­de­le­si­ni an­la­mak, ay­nı acı­la­rın tek­rar ya­şan­ma­ma­sı için Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin ba­ğım­sız­lı­ğı­na sa­hip çık­mak her Cum­hu­ri­yet yurt­ta­şı­nın gö­re­vi­dir.
Ge­nel Sağ­lık-İş; kur­ta­rı­cı ve ku­ru­cu ira­de­ye sa­hip çı­ka­rak, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’ni son­su­za dek ya­şat­mak için tüm ça­ba­yı gös­te­re­cek­tir. Bu an­la­yış­la; Bü­yük Za­fe­ri coş­kuy­la kut­lu­yor, baş­ta Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin ku­ru­cu­su Bü­yük Ön­der Ata­türk ve si­lah ar­ka­daş­la­rı ol­mak üze­re, tüm şe­hit ve ga­zi­le­ri­mi­zi min­net ve say­gıy­la anı­yo­ruz.” (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER