90 mahalle bekçisi alınacak

Çorum’da görevlendirilmek üzere 90 çarşı ve mahalle bekçisi alınacağı belirtildi.

90 mahalle bekçisi alınacak

RE­CEP ME­BET
Ço­rum’un da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 73 il­de gö­rev­len­di­ril­mek üze­re top­lam 7 bin adet çar­şı ve ma­hal­le bek­çi­si alı­na­ca­ğı du­yu­rul­du.
Edi­ni­len bil­gi­le­re gö­re, Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nün Ço­rum’da 90 ma­hal­le bek­çi­si ala­ca­ğı öğ­re­nil­di.

2017 yı­lın­da Res­mi Ga­ze­te’de ya­yım­la­nan Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me ile 7 bin çar­şı ve ma­hal­le bek­çi­si alı­mı ya­pı­la­ca­ğı açık­lan­mış­tı. Ka­rar­na­me­ye gö­re, Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü bün­ye­sin­de ma­hal­le bek­çi­li­ği için 7 bin 500 ye­ni kad­ro açıl­ma­sı­na ka­rar ve­ril­miş­ti. Böy­le­ce 14 bin 500 ma­hal­le bek­çi­si is­tih­da­mı ya­pı­la­ca­ğı be­lir­til­miş­ti. Ma­hal­le bek­çi­si alım­la­rı­nın bir bö­lü­mü 2017 yı­lı Ka­sım ayın­da ya­pıl­mış­tı.
 

BAŞ­VU­RU­LAR 22 HA­Zİ­RAN’DA SO­NA ERİ­YOR
Ço­rum da­hil 73 il­de gö­rev­len­di­ri­le­cek çar­şı ve ma­hal­le bek­çi­le­ri­nin alı­mı için baş­vu­ru­lar 22 Ha­zi­ran 2018 Cu­ma gü­nü so­na ere­cek.
Aday­la­rın Türk va­tan­da­şı ol­ma­sı, en az li­se ve­ya den­gi okul me­zu­nu ol­ma­sı, en az 167 san­ti­met­re bo­yun­da ol­ma­sı, baş­vu­ru yap­tı­ğı il sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de en az bir yıl­dır ika­met edi­yor ol­ma­sı ve as­ker­lik gö­re­vi­ni ta­mam­la­mış ol­ma­sı ge­re­ki­yor. 
Öte yan­dan aday­la­rın 18 ya­şı­nı ta­mam­la­mış ve 31 ya­şın­dan da bü­yük ol­ma­ma­sı, me­mu­ri­ye­te en­ge­li bu­lun­ma­ma­sı, si­lah ta­şı­ma­ya ve­ya si­lah­lı gö­rev yap­ma­ya hu­ku­ki bir en­ge­li ol­ma­ma­sı da ara­nan şart­lar ara­sın­da yer alı­yor.

 

BAŞ­VU­RU NA­SIL YA­PI­LA­CAK?
Baş­vu­ru­da bu­lu­na­cak aday­lar, Po­lis Aka­de­mi­si Baş­kan­lı­ğı’nın in­ter­net ad­re­sin­den e-dev­let şif­re­si ile gi­riş ya­pa­rak, ön mü­ra­ca­at iş­le­mi­ni ger­çek­leş­ti­re­bi­le­cek. Çar­şı ve ma­hal­le bek­çi­si alı­mı­na iliş­kin sı­nav tak­vi­mi ise Po­lis Aka­de­mi­si Baş­kan­lı­ğı’nın in­ter­net si­te­sin­den du­yu­ru­la­cak. 

YORUM EKLE
YORUMLAR
Erol
Erol - 2 yıl Önce

Tanık

SIRADAKİ HABER