Abdullah Uygun Üçtutlar’a aday

Ab­dul­lah Uy­gun, Üç­tut­lar Ma­hal­le­si Muh­tar­lı­ğı­na aday ol­du­ğu­nu açık­la­dı.

Abdullah Uygun Üçtutlar’a aday

M.BU­RAK YAL­ÇIN
Dün ga­ze­te­mi­ze ne­za­ket zi­ya­re­tin­de bu­lu­nan Üç­tut­lar Ma­hal­le­si Muh­tar Ada­yı Ab­dul­lah Uy­gun, ama­cı­nın Üç­tut­lar Ma­hal­le­si­ni hu­zur ve re­fah için­de ya­şa­nan bir ma­hal­le yap­mak ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, bu yüz­den aday ol­du­ğu­nu söy­le­di.

40 yıl­dır Üç­tut­lar Ma­hal­le­si’nde ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Ab­dul­lah Uy­gun, “Eko­no­mik ve sos­yal ge­liş­me­ye pa­ra­lel ola­rak ma­hal­le­miz­de ye­ni ta­lep­ler or­ta­ya çık­mak­ta­dır. Muh­tar­lık­lar, ma­hal­le hal­kı­nın or­tak ih­ti­yaç­la­rı­nı sağ­lık­lı ve sür­dü­re­bi­lir bi­çim­de kar­şı­la­mak zo­run­da­dır. Ka­li­te­li hiz­met po­li­ti­ka­mız ile ma­hal­le­mi­zin ih­ti­yaç­la­rı­nın kar­şı­lan­ma­sın­da ken­di­mi­zi so­rum­lu ola­rak ka­bul edi­yo­ruz” de­di.

Ma­lül Sa­yıl­ma­yan Gü­ney­do­ğu Ga­zi­si ol­du­ğu­nu da vur­gu­la­yan Uy­gun, ma­hal­le hal­kın­dan des­tek is­te­di.
Zi­ya­ret­te aza aday­la­rın­dan Ser­dal Tek­men, Hü­se­yin Er­den ve Hay­ret­tin Yıl­dı­rım’da ha­zır bu­lun­du.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER