Adalet çalışanları sorunlarının çözümünü bekliyor

Türk Bü­ro Sen İl Baş­ka­nı Sa­mi Çam, ad­li yı­lın baş­la­ma­sı ne­de­niy­le yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Ad­li yıl açı­lı­şı­nın tüm Ada­let Ba­kan­lı­ğı ça­lı­şan­la­rı­na ha­yır­lı ol­ma­sı te­men­ni­sin­de bu­lun­mak is­ter­dik, ne ya­zık ki bu­nu ya­pa­ma­ya­ca­ğız” de­di.

Adalet çalışanları sorunlarının çözümünü bekliyor


Her ad­li yıl açı­lı­şın­da Dev­le­tin üst ka­de­me yö­ne­ti­ci­le­ri­nin gü­zel nu­tuk­lar ata­rak ada­let teş­ki­la­tı­nın so­run­la­rı­nı ve hu­kuk kav­ra­mı ile il­gi­li ku­lak­la­ra hoş ge­len söy­lem­ler­de bu­lun­duk­la­rı­nı ve ku­ru­mun sa­de­ce ha­kim ve sav­cı­lar­dan oluş­tu­ğu­nun dü­şü­nül­dü­ğü­nü be­lir­ten Sa­mi Çam, “Her se­ne ad­li yıl açı­lış­la­rın­da ha­kim ve sav­cı­la­rın so­run­la­rı ko­nu­şul­mak­ta, işin mut­fa­ğın­da ça­lı­şan ada­let per­so­nel­le­ri unu­tul­mak­ta­dır. İş­te bu se­bep­le biz Türk Bü­ro Sen ola­rak ça­lı­şan­la­rın so­run­la­rı­nı gün­de­me ge­tir­mek sen­di­ka ola­rak ad­li yıl açı­lı­şı­nın per­so­ne­lin so­run­la­rı­nı di­le ge­tir­mek ve çö­züm üret­mek ama­cın­da­yız.  Ada­let sis­te­min­de yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı baş­ta ol­mak üze­re, ele­man ye­ter­siz­li­ği, ce­za­evi ko­şul­la­rı ve do­lu­luk oran­la­rı, uzun tu­tuk­lu­luk sü­re­le­ri gi­bi pek çok önem­li so­run bu­lun­mak­ta­dır” şek­lin­de kay­det­ti.


Ad­li yıl açı­lış­la­rın­da da­hi unu­tu­lan ada­let ça­lı­şan­la­rı ol­du­ğu­nu ifa­de eden Çam, “Ada­le­tin iş­le­yi­şi­nin ol­maz­sa ol­maz un­su­ru, iş yü­kü­nün bü­yük bir kıs­mı­nı omuz­la­yan, ha­kim ve sav­cı­la­rın me­sai ar­ka­daş­la­rı olan ada­let ça­lı­şan­la­rı, ad­li yıl açı­lış tö­ren­le­rin­de unu­tul­mak­ta, so­run­la­rı di­le ge­ti­ril­me­mek­te, ade­ta yok sa­yıl­mak­ta­dır­lar.


Me­sai mef­hu­mu gö­zet­me­den, toz­lu ar­şiv­ler, dos­ya yı­ğın­la­rı ara­sın­da, dü­şük üc­ret­le­re rağ­men iş yü­kü­nün bü­yük bir kıs­mı­nı omuz­la­yan za­bıt ka­tip­le­ri, mü­ba­şir­ler, ya­zı iş­le­ri mü­dür­le­ri ve tek­nik hiz­met­ler sı­nı­fı ça­lı­şan­la­rı, Ada­let Ba­kan­lı­ğı’nca bu­gü­ne dek bir kez bi­le ha­tır­lan­ma­nın se­vin­ci­ni ya­şa­ya­ma­mış­tır” di­ye be­lirt­ti.


Ada­let Ba­kan­lı­ğı’nın yar­gı sis­te­mi­nin so­run­la­rı­nı tü­müy­le ele al­ma­sı ve tüm ke­sim­ler için iyi­leş­tir­me ve dü­zen­le­me­ler yap­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çi­zen Çam, “Sü­rek­li be­lir­li bir ke­si­min ta­lep­le­ri­nin kar­şı­lan­ma­sı ha­lin­de ak­sak­lık­lar gi­de­ri­le­mez ve git­tik­çe bü­yü­yen so­run­lar çö­züm­süz kal­ma­ya mah­kum olur. Ada­let Ba­kan­lı­ğı ken­di içe­ri­sin­de üs­tün olan­la­rın hu­ku­ku­nu de­ğil hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­nü de göz önü­ne ala­rak ça­lı­şan­la­rı­nı yok say­ma­ma­lı­dır.  Türk Bü­ro Sen ola­rak Ada­let Ba­kan­lı­ğı ça­lı­şan­la­rı­nın baş­lı­ca so­run­la­rı kı­sa za­man­da çö­züm bek­le­yen prob­lem­le­ri bir pa­ket da­hi­lin­de bir an ön­ce çö­zül­me­li­dir” de­di.
Çam, Ada­let Ba­kan­lı­ğı ça­lı­şan­la­rı­nın çö­züm bek­le­yen baş­lı­ca so­run­la­rı­nı ise şöy­le sı­ra­la­dı:
“Ada­let per­so­ne­li­nin elin­den alı­nan faz­la me­sai üc­ret­le­ri­nin öden­me­si, ula­şım öde­ne­ği­nin tüm ad­li­ye ça­lı­şan­la­rı­na öden­me­si, mü­ba­şir­ler ve yar­dım­cı hiz­met­ler sı­nı­fın­da ça­lı­şan per­so­ne­lin Ge­nel İda­ri Hiz­met­ler Sı­nı­fı’na alın­ma­sı, ada­let ça­lı­şan­la­rı­na fi­ili hiz­met zam­mı ge­ti­ril­me­si, ad­li yıl açı­lış ayın­da tüm yar­gı ça­lı­şan­la­rı­na bir ma­aş tu­ta­rın­da ik­ra­mi­ye ve­ril­me­si, ye­mek, loj­man ve kreş so­run­la­rı­nın çö­zü­me ka­vuş­tu­rul­ma­sı, ada­let ça­lı­şan­la­rı­nın 4483 sa­yı­lı Me­mur­lar ve Di­ğer Ka­mu Gö­rev­li­le­ri­nin Yar­gı­lan­ma­sı Hak­kın­da­ki Ka­nun kap­sa­mı­na alın­ma­sı,
ada­let per­so­ne­li­nin ge­rek ad­li­ye için­de ge­rek­se ad­li­ye dı­şın­da can gü­ven­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı, 24 Ha­zi­ran se­çim­le­ri ön­ce­si sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın ba­zı ka­mu per­so­ne­li­ne söz ver­miş ol­du­ğu 3600 ek gös­ter­ge­nin ön­ce­lik­le ada­let ça­lı­şan­la­rı­na ve­ril­me­si. Gö­rev­de yük­sel­me sı­nav­la­rın­da uy­gu­la­nan mü­la­kat­la­rın der­hal kal­dı­rıl­ma­sı, per­so­ne­le uy­gu­la­nan mob­bin­ge (psi­ko­lo­jik bas­kı) son ve­ril­me­si.


Sen­di­ka­mız ta­ra­fın­dan tes­pit edi­len ve aci­len çö­zül­me­si ge­re­ken so­run­la­rın ada­let ça­lı­şan­la­rı­na, ha­kim ve sav­cı­la­rı­mı­za ve ül­ke­mi­ze, so­run­la­rın çö­zül­dü­ğü, ça­lı­şan­la­rın mut­lu ol­du­ğu, yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı­nın ko­run­du­ğu ba­şa­rı­lı bir ad­li yıl ge­çir­me­le­ri­ni di­li­yo­rum.” 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER