Ahi Evran’da tapu sevinci

Ço­rum es­na­fı­nı ya­kın­dan il­gi­len­di­ren Ahi Ev­ran Sa­na­yi Şeh­ri Pro­je­sin­de ta­pu se­vin­ci ya­şan­dı. 

Ahi Evran’da tapu sevinci

İçe­ri­sin­de bin dük­kan, sos­yal te­sis­ler, kon­fe­rans sa­lon­la­rı, spor komp­leks­le­ri, ca­mi ve din­len­me park­la­rı­nın da bu­lun­du­ğu dev pro­je; Kü­çük Sa­na­yi Si­te­si ile Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si ara­sın­da köp­rü ola­cak. Ahi Ev­ran Sa­na­yi Şeh­ri Ya­pı Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Yal­çın Kı­lıç, "7 yıl­dır öz­lem­le ve sa­bır­la bek­le­di­ği­miz pro­je­miz Ço­rum'a ha­yat ve­re­cek­tir. Biz­le­re ina­nan gü­ve­nen bü­tün es­naf kar­deş­le­ri­mi­ze ca­nı gö­nül­den te­şek­kür edi­yo­rum" de­di.

Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, Ço­rum­lu es­naf ve sa­nat­kar­la­rın he­ye­can­la bek­le­di­ği pro­je­de ar­tık ta­pu­la­rın da çık­tı­ğı­nı açık­la­yan Yal­çın Kı­lıç, uzun za­man­dır yo­ğun uğ­raş­lar ver­dik­le­ri pro­je­de so­na gel­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek ta­pu­la­rın Mil­li Em­lak'tan tes­lim alın­dı­ğı­nı bil­dir­di. Kı­lıç ay­rı­ca, ar­tık ön­le­rin­de hiç­bir en­gel kal­ma­dı­ğı­nı ha­tır­la­ta­rak bun­dan son­ra­ki sü­reç­te iha­le sü­re­ci­ni baş­la­ta­cak­la­rı­nı kay­det­ti.


140 HEK­TAR­LIK BİR ALAN­DA KU­RU­LA­CAK
Ço­rum'un en bü­yük pro­je­le­rin­den bi­ri­si ol­ma özel­li­ği­ne sa­hip S.S. Ahi Ev­ran Sa­na­yi Şeh­ri, Yay­di­ğin mev­kii Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si ku­ze­yin­de 140 hek­tar­lık bir alan­da ku­ru­la­cak. Ko­ope­ra­tif ça­lış­ma­la­rı doğ­rul­tu­sun­da 500, bin, bin 500 ve 2 bin met­re­ka­re­lik dükkânla­rın ya­nı sı­ra; içe­ri­sin­de eği­tim, spor te­si­si, ye­ni­le­bi­lir ener­ji üre­tim te­si­si, Be­le­di­ye hiz­met ala­nı, spor te­si­si ve ca­mi gi­bi alan­la­rı­nın­da ola­ca­ğı Sa­na­yi Şeh­ri; ge­rek ko­nu­mu, ge­rek­se ge­niş bir yel­pa­ze­yi kap­la­ma­sı açı­sın­dan Ço­rum'un en bü­yük sa­na­yi­si ola­cak.


1.5 YIL İÇE­Rİ­SİN­DE Bİ­Tİ­RİL­ME­Sİ BEK­LE­Nİ­YOR
Di­ğer yan­dan ta­pu­la­rın çık­ma­sıy­la be­ra­ber pro­je­nin ha­ya­ta ge­çi­ri­le­cek ol­ma­sı üye­ler ara­sın­da da bü­yük se­vinç­le kar­şı­lan­dı. Ço­rum'un ih­ti­ya­cı­na ce­vap ve­re­bi­le­cek ni­te­lik­te olan Ahi Ev­ran Sa­na­yi Şeh­ri, Ana­do­lu kap­lan­la­rı ola­rak bi­li­nen Ço­rum'un hem uf­ku­nu aça­cak, hem de es­na­fa ra­hat bir ne­fes al­dı­rı­cak. Mo­dern ve son sis­tem tek­no­lo­ji­le­rin kul­la­nı­la­ca­ğı Ahi Ev­ran Sa­na­yi Şeh­ri'nde, ilk kaz­ma ya­pı­la­cak iha­le­nin ar­dın­dan vu­ru­la­cak ve pro­je­nin 1.5 yıl içe­ri­sin­de bi­ti­ril­me­si ön­gö­rü­le­cek. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER