Ahşap herek alımı ihalesi yapıldı

Ço­rum Be­le­di­ye­si, park ve ye­şil alan­la­ra ye­ni di­ki­len ağaç­la­rın kök ve göv­de­le­ri­nin sal­lan­ma­ma­sı, rüzgâr ve dış et­ken­ler­den et­ki­len­me­me­si için ah­şap he­rek alı­mı iha­le­si ger­çek­leş­tir­di. 

Ahşap herek alımı  ihalesi yapıldı

M.BU­RAK YAL­ÇIN
Ço­rum Be­le­di­ye­si, park ve ye­şil alan­la­ra ye­ni di­ki­len ağaç­la­rın kök ve göv­de­le­ri­nin sal­lan­ma­ma­sı, rüzgâr ve dış et­ken­ler­den et­ki­len­me­me­si için ah­şap he­rek alı­mı iha­le­si ger­çek­leş­tir­di. 
Sa­at 14.00'da Be­le­di­ye İha­le Sa­lo­nu'nda Ley­la Sa­yın baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti­ri­len iha­le­ye dört fir­ma ka­tıl­dı.
Yak­la­şık ma­li­ye­tin 147 bin 500 TL ol­du­ğu iha­le­de Me­te De­ko­ras­yon 262 bin 500 TL, Yu­suf Gök­ka­ya 156 bin 600 TL, Zih­ni Yıl­maz 149 bin 820 TL, Em­san Ko­ru­san A.Ş 144 bin 750 TL, Dört­çe­lik PVC ise 178 bin 500 TL tek­lif ver­di.
İha­le­nin so­nu­cu ya­pı­la­cak olan de­ğer­len­dir­me­nin ar­dın­dan ta­raf­la­ra bil­di­ri­le­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER