Akvaryumlu kafe hizmette

Mu­rat Ay­ran­cı'nın iş­let­me­ci­li­ği­ni yap­tı­ğı Çay­lak Ak­var­yum Ca­fe hiz­me­te gir­di.

Akvaryumlu kafe hizmette

Mu­rat Ay­ran­cı'nın iş­let­me­ci­li­ği­ni yap­tı­ğı Çay­lak Ak­var­yum Ca­fe hiz­me­te gir­di. Fark­lı bir kon­sept uy­gu­la­na­rak di­zayn edi­len Çay­lak Ak­var­yum Ca­fe, mi­sa­fir­le­ri­ni ağır­la­ma­ya baş­la­dı.  


Mi­nik şe­la­le ve ak­var­yum­la­rın ba­şın­da hoş va­kit ge­çir­mek is­te­yen­le­rin uğ­rak nok­ta­sı ola­cak ka­fe­de, her za­man müş­te­ri mem­nu­ni­ye­ti­ni ön plan­da tu­ta­cak­la­rı­nı be­lir­ten Mu­rat Ay­ran­cı, Ço­rum'da fark­lı bir an­la­yış ile hiz­met sek­tö­rü­ne adım at­tık­la­rı­nı di­le ge­tir­di. Ne­zih ve ken­di­ne öz­gü fark­lı ya­pı­sı ile dik­kat­le­ri çek­tik­le­ri­ni di­le ge­ti­ren Ay­ran­cı, tüm Ço­rum hal­kı­nı Çay­lak Ak­var­yum Ca­fe'ye bek­le­dik­le­ri­ni söy­le­di.
Çay­lak Ak­var­yum Ca­fe, Ka­ra­ke­çi­li Ma­hal­le­si Li­se So­kak 3/C ad­re­sin­de bu­lu­nu­yor. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER