Alper Bilan’dan nezaket ziyareti

Va­kıf19 Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Al­per Bi­lan, ga­ze­te­mi­zi zi­ya­ret et­ti. 

Alper Bilan’dan nezaket ziyareti

MURAT ÇETİN 
Va­kıf19 Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Al­per Bi­lan, ga­ze­te­mi­zi zi­ya­ret et­ti. 
Ço­rum adı­na yü­rüt­tü­ğü ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rıy­la tak­dir top­la­yan hem­şeh­ri­miz Al­per Bi­lan, Va­kıf19 ola­rak ye­ni dö­nem için plan­la­dı­ğı ça­lış­ma­lar­la il­gi­li Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni­miz Erol Taş­kan'la gö­rüş alış­ve­ri­şin­de bu­lun­du. 
Fah­ri Gö­ral'ın da ha­zır bu­lun­du­ğu zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti­ni ifa­de eden Taş­kan, Va­kıf19'un ça­lış­ma­la­rı­nı il­gi ve be­ğe­niy­le ta­kip et­tik­le­ri­ni be­lir­te­rek, zi­ya­ret ne­de­niy­le Bi­lan ve Gö­ral'a te­şek­kür et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER