Ambulans şoförlerine güvenli sürüş eğitimi

Ço­rum İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan 17-20 Ey­lül ta­rih­le­ri ara­sın­da güvenli sürüş eğitimi verildi.

Ambulans şoförlerine güvenli sürüş eğitimi

FA­TİH BAT­TAR
Ço­rum İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan 17-20 Ey­lül ta­rih­le­ri ara­sın­da am­bu­lans ka­za­la­rı­nı azalt­mak, ça­lı­şan­lar ve has­ta­la­rın gü­ven­li­ği­ni ar­tır­mak, da­ha et­kin ve gü­ven­li bir sağ­lık hiz­me­ti sun­mak ama­cıy­la Am­bu­lans Sü­rüş Tek­nik­le­ri Eği­ti­mi (AS­TE) dü­zen­len­di. 
Eği­ti­me top­lam 19 ki­şi ka­tıl­dı. Acil ve Afet­ler­de Sağ­lık Hiz­met­le­ri Bi­rim So­rum­lu­su Os­man Tök ko­or­di­na­tör­lü­ğün­de, Ço­rum İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü Eğit­men­le­ri ATT Ala­at­tin Çif­toğ­lu, ATT Mus­ta­fa Al­te­kin, ATT De­niz Okan, ATT Fur­kan Taş­tan, ATT Atil­la Şen­türk ve ATT Ah­met Uğur ta­ra­fın­dan ve­ri­len eği­tim sı­ra­sın­da sü­rü­cü­ler, zor­lu par­kur­lar­da eği­tim sü­rüş­le­ri ger­çek­leş­ti­re­rek, las­tik sök­me, zin­cir tak­ma, akü tak­vi­ye yap­ma gi­bi ko­nu­la­rın­da da eği­tim al­dı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER