Ankara’da yaşayan hayırseverden okul çantası ve ayakkabı bağışı

An­ka­ra’da ya­şa­yan Ço­rum­lu bir ha­yır­se­ver Ak­kent Ma­hal­le­si Muh­tar­lı­ğı­na ih­ti­yaç sa­hi­bi öğ­ren­ci­le­re ve­ril­mek üze­re okul çan­ta­sı ve ayak­ka­bı ba­ğış­la­dı.

Ankara’da yaşayan hayırseverden  okul çantası ve ayakkabı bağışı

FA­TİH AK­BAŞ
An­ka­ra’da ya­şa­yan Ço­rum­lu bir ha­yır­se­ver Ak­kent Ma­hal­le­si Muh­tar­lı­ğı­na ih­ti­yaç sa­hi­bi öğ­ren­ci­le­re ve­ril­mek üze­re okul çan­ta­sı ve ayak­ka­bı ba­ğış­la­dı. Ak­kent Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Ne­cip Gü­ler, çan­ta­la­rı öğ­ren­ci­le­re da­ğıt­ma­ya baş­la­dı.

An­ka­ra’da ika­met eden Ço­rum­lu bir ha­yır­se­ve­rin Ak­kent Ma­hal­le­si’nde bu­lu­nan ih­ti­yaç sa­hi­bi öğ­ren­ci­ler için 300 ta­ne okul çan­ta­sı ba­ğış­la­dı­ğı­nı be­lir­ten muh­tar Ne­cip Gü­ler, “Ha­yır­se­ve­ri­mi­zin gön­der­di­ği çan­ta­la­rı öğ­ren­ci­le­re da­ğıt­ma­ya baş­la­dık. Okul­lar açıl­ma­dan ön­ce böy­le bir ha­yır­da bu­lun­du­ğu için hem­şeh­ri­mi­ze te­şek­kür edi­yo­rum. Yi­ne ay­nı hem­şeh­ri­miz 500 çift­te ayak­ka­bı ba­ğış­la­dı. Bun­la­rın­da da­ğı­tı­mı ya­pı­yo­ruz” de­di.
Ak­kent Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Ne­cip Gü­ler, di­ğer ha­yır­se­ver­le­re de çağ­rı­da bu­lu­na­rak, ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ulaş­tı­rıl­mak üze­re ya­pı­la­cak yar­dım­la­rı bek­le­dik­le­ri­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.

YORUM EKLE
YORUMLAR
akkentli
akkentli - 4 yıl Önce

Resme defalarca baktım gerçekten Akkent mahallesi muhtarı.... şaşırdım seçildiğinden beri ilk kez bir faliyetini gördüm bravo muhtar.

Bendeniz
Bendeniz - 4 yıl Önce

Haber ornek olmasi acisindan guzel olmus ama keske ama bu olayi kare kare vermeseydiniz. Bu fotograflar cocuk icin sanirim guzel bir ani olmayacak, muhtari bilmem.

SIRADAKİ HABER