Aress Oyuncak çocukların hizmetinde

Aress Oyun­cak Ma­ğa­za­sı, Ulu­ka­vak Ma­hal­le­si Çift­lik Cad­de­si nu­ma­ra 30’da hiz­me­te gir­di.

Aress Oyuncak  çocukların hizmetinde

RE­CEP ME­BET
Aress Oyun­cak Ma­ğa­za­sı, Ulu­ka­vak Ma­hal­le­si Çift­lik Cad­de­si nu­ma­ra 30’da hiz­me­te gir­di.

Ço­cuk­la­ra ve ço­cuk ka­lan­la­ra hi­tap eden yüz­ler­ce oyun­ca­ğı bir ara­da su­nan ma­ğa­za­yı ta­nı­tan Atil­la Kö­büt, “Her ya­şa hi­tap eden oyun­cak çe­şit­le­ri­nin ya­nı sı­ra ço­cuk oda­la­rı, kreş­ler ve ço­cuk bah­çe­le­ri için ta­sar­lan­mış oyun grup­la­rı­nı müş­te­ri­le­ri­mi­zin be­ğe­ni­si­ne su­nu­yo­ruz” de­di.

Eği­ti­ci oyun­cak­lar­dan oyun çit­le­ri­ne, ço­cuk ha­vuz­la­rın­dan oyun ev­le­ri­ne, akü­lü ara­ba­lar­dan oyun ça­dır­la­rı­na ka­dar pek çok li­sans­lı oyun­ca­ğı ço­cuk­lar­la bu­luş­tur­duk­la­rı­nı an­la­tan Kö­büt, “Ço­cuk­la­rı­mı­zın sağ­lı­ğı­na bü­yük önem ve­ri­yor ve ka­li­te­siz hiç bir ürü­ne ma­ğa­za­mız­da yer ver­mi­yo­ruz” ha­tır­lat­ma­sın­da bu­lun­du.

Kö­büt, “Oto­park sı­kın­tı­sı ol­ma­dan fe­rah bir or­tam­da alış­ve­riş yap­mak ve ço­cuk­la­rıy­la eğ­len­ce­li va­kit ge­çir­mek is­te­yen her­ke­si Aress Oyun­cak’a bek­li­yo­ruz. Ürün ve hiz­met­le­ri­miz­le il­gi­li de­tay­lı bil­gi edin­mek is­te­yen­ler sos­yal med­ya he­sap­la­rı­mı­zı da zi­ya­ret ede­bi­lir­ler” di­ye ko­nuş­tu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER