Arses Bilişim yeni yerinde

Ars­lan Uy­salın sa­hi­bi ol­du­ğu Ar­ses Bi­li­şim Gü­ven­lik Tek­no­lo­ji­le­ri ye­ni ye­rin­de hiz­me­te açıl­dı.

Arses Bilişim yeni yerinde

M.BU­RAK YAL­ÇIN

Ars­lan Uy­salın sa­hi­bi ol­du­ğu Ar­ses Bi­li­şim Gü­ven­lik Tek­no­lo­ji­le­ri ye­ni ye­rin­de hiz­me­te açıl­dı.
Da­ha ön­ce Ulu­ka­vak Ma­hal­le­si Os­man­cık Cad­de­si nu­ma­ra 118’de müş­te­ri­le­ri­ne hiz­met ve­ren Ar­ses Bi­li­şim Gü­ven­lik Tek­no­lo­ji­le­ri, Al­bay­rak Cad­de­si nu­ma­ra 22’de­ki ye­ni ye­rin­de müş­te­ri­le­ri­ne hiz­met ver­me­ye baş­la­dı.

Ar­ses Bi­li­şim Gü­ven­lik Tek­no­lo­ji­le­ri sa­hi­bi Ars­lan Uy­sal, 2008 yı­lın­dan iti­ba­ren bil­gi­sa­yar sa­tı­şı ve tek­nik ser­vis hiz­me­ti ver­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “2010 yı­lın­dan iti­ba­ren gü­ven­lik ka­me­ra­sı ve alarm sis­tem­le­ri­ne ağır­lık ve­ri­yo­ruz. Gü­ven­lik ka­me­ra sis­te­min­de kab­lo­suz gö­rün­tü ak­ta­rım ola­rak bir­çok pro­je­ye im­za at­tık ve de­vam eden pro­je­le­ri­miz var. Ku­rum­sal iş­yer­le­ri, ka­mu ku­rum­la­rı, bi­na­lar ve iş­yer­le­ri ile gü­ve­lik ka­me­ra sis­tem­le­ri, bil­gi­sa­yar sa­tı­şı ve sa­tış son­ra­sı hiz­met­le­ri ver­mek­te­yiz” de­di.
Ya­pı­lan dua­nın ar­dın­dan kur­de­le ke­si­le­rek iş­ye­ri hiz­me­te açıl­dı.
Açı­lış­ta da­vet­li­le­re çe­şit­li ik­ram­lar­da bu­lu­nul­du.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2018, 16:24
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER