Aşırı yağışlar soğanın fiyatını yükseltti

Tür­ki­ye’de so­ğan üre­ti­mi­nin en faz­la ya­pıl­dı­ğı şe­hir­ler ara­sın­da ikin­ci sı­ra­da bu­lu­nan Amas­ya’da ku­ru so­ğan tar­la­da 2 TL ile 2,5 TL ara­sın­da alı­cı bu­lu­yor.

Aşırı yağışlar soğanın fiyatını yükseltti

Tür­ki­ye’de so­ğan üre­ti­mi­nin en faz­la ya­pıl­dı­ğı şe­hir­ler ara­sın­da ikin­ci sı­ra­da bu­lu­nan Amas­ya’da ku­ru so­ğan tar­la­da 2 TL ile 2,5 TL ara­sın­da alı­cı bu­lu­yor. 25 yıl­dır so­ğan üre­ti­mi ve sa­tı­şı ya­pan Ce­la­let­tin Çe­lik, fi­yat­lar­da­ki dü­şü­şün sü­re­ce­ği­ni ön­gör­dü­ğü­nü be­lirt­ti. 


 Ge­çen yıl 60 bin 480 de­kar alan­da 271 bin 522 ton ile Tür­ki­ye’de­ki so­ğan üre­ti­mi­nin yüz­de 13'ünü­nün ger­çek­leş­ti­ril­di­ği şe­hir­de bu yıl­ki ha­sat sü­rü­yor. Mar­ket ve pa­zar­lar­da tü­ke­ti­ci­ye 6 li­ra­ya ka­dar sa­tı­lan so­ğa­nın fi­ya­tın­da­ki ar­tı­şın aşı­rı ya­ğış­lar­dan do­la­yı ha­sat dö­ne­mi­nin ge­cik­me­si ile fır­sat­çı­lık­tan kay­nak­lan­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan so­ğan üre­ti­mi ve sa­tı­şı ya­pan Ce­la­let­tin Çe­lik, bu­gün­ler­de Amas­ya’da tar­la­da 2 TL ile 2,5 TL ara­sın­da alı­cı bu­lan bu ürü­nün fi­ya­tı­nın 15 gü­ne ka­dar da­ha da dü­şe­ce­ği­ni tah­min et­ti­ği­ni açık­la­dı. 


Amas­ya’nın ar­dın­dan Ço­rum, Po­lat­lı, Es­ki­şe­hir, Şef­ref­li­koç­hi­sar gi­bi böl­ge­ler­de de so­ğan ha­sa­dı­na baş­la­na­ca­ğı­nı an­la­tan Ce­la­let­tin Çe­lik, aşı­rı ya­ğış­lar­dan do­la­yı so­ğan fi­yat­la­rı­nın yük­sel­me­siy­le il­gi­li du­ru­mun ben­ze­ri­nin ge­çen yıl İran’da da ya­şan­ma­sı­na kar­şın bu ül­ke­nin yurt dı­şın­dan it­ha­lat yap­ma­dı­ğı­na de­ği­ne­rek Tür­ki­ye'de de ay­nı po­li­ti­ka­nın ser­gi­le­me­si­ni olum­lu kar­şı­la­dık­la­rı­na işa­ret et­ti. 
 Çe­lik, 2 TL’nin al­tın­da sa­tı­şı­nı yap­tık­la­rı pa­ta­te­sin de Ağus­tos ayın­da da­ha dü­şük fi­yat­lar­da alı­cı bu­la­ca­ğı­nı söy­le­di. (İHA)

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 14:22
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER