Ata Caddesi’ne asfalt

Ço­rum Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Ata Cad­de­sin­de­ki as­falt se­ri­mi­ni ye­rin­de in­ce­le­di.

Ata Caddesi’ne asfalt

Ço­rum Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, söz ver­dik­le­ri gi­bi Ata Cad­de­si­nin alt ya­pı iş­le­ri­ni 20 gün­de bi­tir­dik­le­ri­ni, ar­dın­dan üst ya­pı ve yol­la il­gi­li as­falt ça­lış­ma­la­rı­nı yap­tık­la­rı­nı ifa­de et­ti. 

Şeh­rin dört bir ya­nın­da alt ya­pı, üst ya­pı ve yol ça­lış­ma­la­rı­na de­vam et­tik­le­ri­ni ifa­de eden Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, "20 gün­de Ata Cad­de­sin­de­ki iç­me su­yu, ka­na­li­zas­yon şe­be­ke­si gi­bi alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı­nı ta­mam­la­ya­ca­ğı­mı­zın sö­zü­nü ver­miş­tik. 1400 met­re ka­na­li­zas­yon şe­be­ke­si 1100 met­re de iç­me su­yu hat­tı ça­lış­ma­sı yap­tık. Bu­ra­da­ki alt ya­pı ça­lış­ma­la­rın­dan he­men son­ra da cad­de­mi­zi as­falt se­ri­mi için ha­zır ha­le ge­tir­dik" de­di.

Geç­ti­ği­miz yıl Ata Cad­de­si­nin bir kıs­mın­da ye­ni­le­me ça­lış­ma­sı yap­tık­la­rı­nı söy­le­yen Baş­kan Gül, "Ka­zı ya­pı­lan alan­da 5150 ton me­ka­nik ser­dik. Bu me­ka­ni­ğin üze­ri­ne de 5.000 ton as­falt se­ri­mi ya­pa­ca­ğız. As­falt iş­le­ri bi­tik­ten son­ra Ula­şım Hiz­met­le­ri Mü­dür­lü­ğü tra­fik işa­ret­le­me ve lev­ha­la­ma iş­le­mi­ni ger­çek­leş­ti­re­cek. Hem­şeh­ri­le­ri­mi­ze ha­yır­lı ol­sun" di­ye ko­nuş­tu. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER