Ateş’ten ‘16. Ceviz Festivali ve Karakucak Güreşleri’ne davet

Oğuz­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı Or­han Ateş, bu yıl 16'ncı­sı dü­zen­le­ne­cek olan Ce­viz Fes­ti­va­li ve Ka­ra­ku­cak Gü­reş­le­ri'ne tüm Ço­rum­lu­lar'a da­vet et­ti.

Ateş’ten ‘16. Ceviz Festivali ve  Karakucak Güreşleri’ne davet

HUR­ŞİT BOZ­KURT
Oğuz­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı Or­han Ateş, bu yıl 16'ncı­sı dü­zen­le­ne­cek olan Ce­viz Fes­ti­va­li ve Ka­ra­ku­cak Gü­reş­le­ri'ne tüm Ço­rum­lu­lar'a da­vet et­ti.
Ga­ze­te­mi­zi zi­ya­ret ede­rek, fes­ti­val da­ve­tin­de bu­lu­nan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Or­han Ateş, 28-29 Ey­lül ta­rih­le­rin­de ger­çek­leş­ti­ri­le­cek fes­ti­val ve gü­reş­ler­le, tüm Ço­rum­lu­lar'ı Oğuz­lar'ın eş­siz do­ğa­sı ve kül­tü­rüy­le bu­luş­tur­mak is­te­dik­le­ri­ni kay­det­ti. 

28 Ey­lül Cu­ma gü­nü sa­at 14,00'te açı­lış prog­ra­mı ile baş­la­ya­cak fes­ti­val et­kin­lik­le­rin­de gös­te­ri­ler ve halk kon­se­ri yer alır­ken, Oğuz Yıl­maz, Se­rap Şan ve Ner­giz Ay sah­ne ala­cak.

29 Ey­lül Cu­mar­te­si gü­nü sa­at 10,00'da baş­la­ya­cak ka­ra­ku­cak gü­reş­le­ri ile de­vam ede­cek et­kin­lik­ler, ödül tö­ren­le­ri ile so­na ere­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER