Aynı anda 2 bin 500 öğrenci yemek yiyebilecek

Hi­tit Üni­ver­si­te­si Mer­kez Ye­mek­ha­ne­si’nin %97’si ta­mam­lan­dı.  Ay­nı an­da 2 bin 600 ki­şi­ye, bir öğün­de ise or­ta­la­ma 10 bin ki­şi­ye ye­mek hiz­me­ti ve­ri­le­cek. 

Aynı anda 2 bin 500  öğrenci yemek yiyebilecek

FA­TİH BAT­TAR
Hi­tit Üni­ver­si­te­si Mer­kez Ye­mek­ha­ne­si’nin %97’si ta­mam­lan­dı.  Ay­nı an­da 2 bin 600 ki­şi­ye, bir öğün­de ise or­ta­la­ma 10 bin ki­şi­ye ye­mek hiz­me­ti ve­ri­le­cek. 
Top­lam 8 bin 500 met­re ka­pa­lı ala­na sa­hip mer­kez ye­mek­ha­ne­nin ye­ni eği­tim-öğ­re­tim yı­lın­da hiz­me­te gir­me­si bek­le­ni­yor.


Mo­dern gö­rün­tü­sü ve öğ­ren­ci­le­rin ra­hat or­tam­da ye­mek ye­me fır­sa­tı bu­la­ca­ğı mer­kez ye­mek­ha­ne­de ay­rı­ca sos­yal or­tam­lar­da bu­lu­nu­yor. 
Ku­zey Kam­pü­sü’ne in­şaa edi­len Mer­kez Ye­mek­ha­ne, öğ­ren­ci­le­re ke­yif­le ye­mek yi­ye­bi­le­ce­ği bir or­tam su­nar­ken, içe­ri­sin­de sa­nat ga­le­ri­si ve sos­yal or­tam­la­rı ile öğ­ren­ci­ler ke­yif­li da­ki­ka­lar ge­çi­re­bi­le­cek.  

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER