Aysima Anaokulu yeni döneme hazır

Ay­si­ma Ana­oku­lu ye­ni eği­tim öğ­re­tim dö­ne­mi ile il­gi­li ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­dı.

Aysima Anaokulu  yeni döneme hazır


'Er­dem­li in­san ye­tiş­tir­mek' il­ke­si kap­sa­mın­da, öğ­ren­ci, öğ­ret­men ve ve­li iş­bir­li­ği için­de öğ­ren­me­de sü­rek­lik an­la­yı­şıy­la ha­re­ket eden Özel Ay­si­ma Ana­oku­lu, ge­le­ce­ğin ema­net edi­le­ce­ği ço­cuk­la­rın sa­de­ce fi­zik­sel ge­li­şim­le­ri­ne de­ğil, zi­hin­sel, duy­gu­sal ve sos­yal ge­li­şim­le­ri­ne de önem ve­re­rek ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor.


Okul­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, ge­le­cek ne­sil­le­ri, mil­li ve ma­ne­vi de­ğer­le­ri­ne bağ­lı, öz­gü­ven sa­hi­bi bi­rey­ler ye­tiş­tir­mek, bil­gi­nin ve sev­gi­nin ışı­ğın­da on yıl­la­rı, yüz­yıl­la­rı de­ğil, bin yıl­la­rı in­şa et­mek gi­bi bir he­de­fin ol­du­ğu be­lir­til­di.
Açık­la­ma­da, "Bu şu­ur­la Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 9 mar­ka ve 56 ana­oku­lu ile Ço­rum'da Ay­si­ma Ana­oku­lu ola­rak hiz­met ver­mek­te­yiz. 2018-2019 eği­tim-öğ­re­tim yı­lı­na güç­lü eği­tim kad­ro­muz ve bi­linç­li per­so­ne­li­miz ile ha­zı­rız" de­nil­di.

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER