‘Bağımsızlık savaşının temelleri Çanakkale’de atıldı’

Ge­nel Sağ­lık İş Sen­di­ka­sı İl Tem­sil­ci­si Yal­çın Çift­çi, 18 Mart Ça­nak­ka­le Za­fe­rinin 103'ün­cü yıl dö­nü­mü ne­de­niy­le açıklamada bulundu.

‘Bağımsızlık savaşının temelleri  Çanakkale’de atıldı’

Ge­nel Sağ­lık İş Sen­di­ka­sı İl Tem­sil­ci­lik Baş­ka­nı Yal­çın Çift­çi, 18 Mart Ça­nak­ka­le Za­fe­ri’nin 103’ün­cü yıl dö­nü­mü ne­de­niy­le yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “19. Tü­men Ko­mu­ta­nı Yar­bay Mus­ta­fa Ke­mal 3 Ma­yıs 1915 sa­at 19.00’da kuv­vet­le­ri­ne ver­di­ği emir­de şöy­le der: “Be­nim­le be­ra­ber bu­ra­da mu­ha­re­be eden bü­tün as­ker­ler ke­sin ola­rak bil­me­li­dir ki, bi­ze ve­ri­len na­mus gö­re­vi­ni ek­sik­siz yap­mak için bir adım ge­ri git­mek yok­tur. Uy­ku, din­len­me ara­ma­nın, bu din­len­me­den yal­nız bi­zim de­ğil, bü­tün mil­le­ti­mi­zin son­su­za ka­dar yok­sun kal­ma­sı­na ne­den ola­ca­ğı­nı he­pi­ni­ze ha­tır­la­tı­rım.” Ebe­di Ön­de­ri­miz Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ta­ra­fın­dan tam 103 yıl ön­ce söy­le­nen bu söz­ler bir ulu­sun ge­le­ce­ği­ni ta­yin et­miş­tir” de­di.


Em­per­ya­list dev­let­le­re kar­şı ba­ğım­sız­lık sa­va­şı­nın te­mel­le­ri­nin Ça­nak­ka­le’de atıl­dı­ğı­nı kay­de­den Yal­çın Çift­çi, “Ça­nak­ka­le sa­vaş­la­rı ve ka­za­nı­lan za­fer­ler, ulus bi­lin­ci­ni or­ta­ya çı­kar­mış­tır. Mus­ta­fa Ke­mal’in ce­sa­re­ti, ka­rar­lı­lı­ğı, as­ke­ri de­ha­sı ve ön­der­li­ği ile Türk ulu­su, ezi­len mil­let­le­re em­per­ya­liz­min ye­ni­le­bi­le­ce­ği­ni gös­ter­miş­tir. Ça­nak­ka­le Za­fe­ri, mil­le­tin ege­men­lik ve ba­ğım­sız­lı­ğı söz ko­nu­su ol­du­ğun­da, Türk ulu­su­nun ne­le­ri ba­şa­ra­bi­le­ce­ği­nin en gü­zel ka­nı­tı­dır. Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’ü dış­la­ya­rak Ça­nak­ka­le Za­fe­ri­ni  ‘uh­re­vi’ ze­mi­ne çek­mek is­te­yen­ler ama­cı­na as­la ula­şa­ma­ya­cak­tır. Em­per­ya­lizm ve sö­mür­ge­ci­li­ğe kar­şı Ça­nak­ka­le’de ya­zı­lan ba­ğım­sız­lık des­ta­nı­nı ya­şat­mak ve ta­rih­sel ger­çek­ler ışı­ğın­da ge­le­cek ne­sil­le­re ak­tar­mak he­pi­mi­zin gö­re­vi­dir. Ge­ri­ci zih­ni­ye­tin ‘18 Mart ko­ca bir ya­lan­dır’ açık­la­ma­la­rı­na inat şan­lı ta­ri­hi­mi­zi an­lat­ma­ya, sa­hip çık­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz.


Ge­nel Sağ­lık-İş ola­rak baş­ta ebe­di ön­de­ri­miz Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ve si­lah ar­ka­daş­la­rı ol­mak üze­re bu top­rak­lar için can­la­rı­nı ve­ren şe­hit­le­ri­mi­zin aziz ha­tı­ra­la­rı önün­de say­gıy­la eği­li­yor,  Ça­nak­ka­le mu­ha­re­be­le­ri sü­re­sin­ce cep­he­de ve ge­ri­sin­de 110.220 ya­ra­lı ve 70.939 has­ta­yı te­da­vi ede­rek ay­nı za­man­da or­du­muz­da önem­li bu­la­şı­cı bir has­ta­lık çık­ma­sı­na ma­hal ver­me­ye­rek sağ­lık hiz­met­le­ri­ni omuz­la­yan­la­rı min­net­le anı­yo­ruz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2018, 17:18
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER