Bahçeşehir Koleji’nden Rektör Alkan’a ziyaret

Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji Ço­rum Kam­püs Mü­dü­rü Tay­fun Şim­şek ve Li­se Mü­dü­rü Cenk Gül­naz, Rek­tör Prof. Dr. Re­ha Me­tin Al­kan’ı zi­ya­ret et­ti­ler.

Bahçeşehir Koleji’nden  Rektör Alkan’a ziyaret

Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji Ço­rum Kam­püs Mü­dü­rü Tay­fun Şim­şek ve Li­se Mü­dü­rü Cenk Gül­naz, Rek­tör Prof. Dr. Re­ha Me­tin Al­kan’ı zi­ya­ret et­ti­ler.
Ye­ni yö­ne­tim ola­rak ta­nış­ma zi­ya­re­tin­de bu­lun­duk­la­rı­nı di­le ge­ti­ren Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji Ço­rum Kam­püs Mü­dü­rü Tay­fun Şim­şek ve Li­se Mü­dü­rü Cenk Gül­naz, üni­ver­si­te ile or­tak ça­lış­ma­lar ger­çek­leş­tir­mek is­te­dik­le­ri­ni be­lirt­ti­ler.

Zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­ren Rek­tör Prof. Dr. Al­kan da üni­ver­si­te­nin ka­pı­la­rı­nın İlin tüm pay­daş­la­rı­na açık ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak ko­lej mü­dür­le­ri­ne ça­lış­ma­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­le­di.

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER