‘Basın, toplumun gören gözü, işiten kulağı’

Ço­rum Özel Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi Uzm. Dr. Gök­han  Bil­gi­li, 24 Tem­muz Ba­sın Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la kut­la­ma me­sa­jı ya­yım­la­dı.

‘Basın, toplumun gören  gözü, işiten kulağı’

Ba­sın­da san­sü­rün kal­dı­rı­lı­şı­nın 110'un­cu yıl­dö­nü­mü mü­na­se­be­tiy­le bir me­saj ya­yım­la­yan Baş­he­kim Bil­gi­li, ba­sı­nın top­lu­mun gö­ren gö­zü, işi­ten ku­la­ğı ol­du­ğu­nu açık­la­dı. Ba­sın ça­lı­şan­la­rı­nın ka­mu­oyu­nu bil­gi­len­dir­me hak­kı­na sa­hip ol­du­ğu­nu ve dev­le­tin çı­kar­la­rı­nı gö­zet­ti­ği­ni be­lir­ten Bil­gi­li, ba­sın men­sup­la­rı­nın hal­kın ha­ber al­ma ve bil­gi edin­me ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­yan de­mok­ra­si­nin vaz­ge­çil­mez un­sur­la­rı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. 
Bil­gi­li, “Ba­sın, top­lu­mun gö­ren gö­zü ve işi­ten ku­la­ğı­dır. Ge­nel­de ve ye­rel­de ya­şa­nan ha­di­se­le­ri top­lu­ma yan­sı­tan en önem­li araç­tır. Özel­lik­le biz ye­rel ba­sı­na bü­yük önem ve­ri­yo­ruz. Bi­zim hiz­met­le­ri­mi­zi şeh­ri­miz­de­ki in­san­la­rı­mı­za an­la­ta­cak, yap­tı­ğı­mı­zı hal­ka ulaş­tı­ra­cak mec­ra ye­rel ba­sın­dır. Bu an­lam­da bil­gi­nin top­lu­ma ulaş­tı­rıl­ma­sın­da doğ­ru, ta­raf­sız ve il­ke­li ya­yın an­la­yı­şı ile top­lum­sal de­ğer­le­re, ki­şi­sel hak ve öz­gür­lük­le­re say­gı an­la­yı­şı çer­çe­ve­sin­de gö­rev­le­ri­ni yü­rü­ten de­ğer­li ba­sın ku­ru­luş­la­rı­mız ve ba­sın ça­lı­şan­la­rı­mız her tür­lü öv­gü ve tak­di­ri hak et­mek­te­dir­ler. Ço­rum'a ve Ço­rum hal­kı­na ver­miş ol­du­ğu­muz hiz­met­le­ri­mi­zin hal­kı­mı­za ulaş­ma­sın­da biz­ler­le bir­lik­te ha­re­ket eden ba­sı­nı­mı­zın bu­gü­ne ka­dar ol­du­ğu gi­bi bun­dan son­ra da ili­mi­zin hak et­ti­ği ye­re ulaş­ma­sı­na önem­li kat­kı­lar sağ­la­ya­ca­ğı­na inan­cım tam­dır. Bu duy­gu­lar­la her şart ve ko­şul­da ce­fakârca ça­lı­şan ba­sın ça­lı­şan­la­rı­mı­zın 24 Tem­muz Ba­sın Bay­ra­mı­nı kut­lar, ça­lış­ma­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­le­rim" de­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER