Başkan Gül, pazar esnafını ziyaret etti

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Per­şem­be Pa­za­rı’nı zi­ya­ret ede­rek pa­zar es­na­fı ve hal­ka soh­bet et­ti. 

Başkan Gül, pazar esnafını ziyaret etti

Gö­re­ve gel­di­ği gün­den bu ya­na her za­man hal­kın ya­nın­da yer alan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Per­şem­be Pa­za­rı’nda es­naf­lar­la soh­bet ede­rek ken­di­si­ne ile­ti­len ta­lep­le­ri al­dı. 
Be­le­di­ye Ba­sın Bi­ri­mi’nden ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, her haf­ta bir semt pa­za­rı­nı zi­ya­ret eden Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül'ün bu haf­ta­ki du­ra­ğı Per­şem­be Pa­za­rı ol­du. Per­şem­be Pa­za­rı’na gi­den Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, es­naf­la ve pa­zar alış ve­ri­şi ya­pan va­tan­daş­lar­la uzun sü­re soh­bet et­ti. Pa­zar es­na­fı ken­di­le­ri­ni bu za­ma­na ka­dar hiç yal­nız bı­rak­ma­dı­ğı için Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül'e te­şek­kür et­ti. 


Baş­kan Gül, “Hiz­met­le­ri­mi­ze es­na­fı­mı­zın ve hal­kı­mı­zın des­te­ğiy­le ile şeh­ri­mi­ze da­ha iyi hiz­met­ler ya­pa­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum. Ço­rum Be­le­di­ye­si ola­rak her­kes için ça­lış­ma­ya de­vam edi­yo­ruz." de­di. 

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2018, 12:30
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER