Başkan Gül’den anlamlı ziyaretler

Başkan Gül, Sul­tan Ana Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Der­ne­ği’ni, Ço­rum Ha­cı Bek­taş Ve­li Ana­do­lu Kül­tür Vak­fı’nı, Ço­rum Ale­vi Kül­tür Mer­ke­zi Der­ne­ği’ni, Ehl-i Beyt Vak­fı’nı ve Me­tin Ak­şın Ho­ca’yı zi­ya­ret et­ti. 

Başkan Gül’den anlamlı ziyaretler

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Sul­tan Ana Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Der­ne­ği’ni, Ço­rum Ha­cı Bek­taş Ve­li Ana­do­lu Kül­tür Vak­fı’nı, Ço­rum Ale­vi Kül­tür Mer­ke­zi Der­ne­ği’ni, Ehl-i Beyt Vak­fı’nı ve Me­tin Ak­şın Ho­ca’yı zi­ya­ret et­ti. 
Zi­ya­ret­ler­de Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül’e, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Tur­han Can­dan, Özel Ka­lem Mü­dü­rü İr­fan Yi­ğit eş­lik et­ti.

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Sul­tan Ana Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Der­ne­ği Baş­ka­nı Sul­tan Küm­bet, Ço­rum Ha­cı Bek­taş Ve­li Ana­do­lu Kül­tür Vak­fı Baş­ka­nı Nu­ret­tin Ak­soy, Ço­rum Ale­vi Kül­tür Mer­ke­zi Der­ne­ği Baş­ka­nı Erol İpek, Ehl-i Beyt Vak­fı Ba­sın Söz­cü­sü Teo­man Şa­hin ve Va­kıf Ca­mii ima­mı Öz­gür Ara­poğ­lu’ndan ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bil­gi al­dı. Baş­kan Gül da­ha son­ra has­ta­lı­ğı ne­de­niy­le ev­de is­tit­rat eden eği­tim­ci Me­tin Aş­kın ho­ca­yı evin­de zi­ya­ret ede­rek acil şi­fa­lar di­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER