Başkan Yalçın, anız yangınına müdahale etti

Dü­ven­ci Bel­de­si­nin Üçah­lat mev­ki­in­de anız yan­gı­nı mey­da­na gel­di. Yan­gı­na Dü­ven­ci Be­le­di­ye Baş­ka­nı Nec­met­tin Yal­çın da it­fa­iye ekip­le­ri ile bir­lik­te mü­da­ha­le et­ti.

Başkan Yalçın, anız  yangınına müdahale etti

FA­TİH BAT­TAR

Dü­ven­ci Bel­de­si­nin Üçah­lat mev­ki­in­de anız yan­gı­nı mey­da­na gel­di. Yan­gı­na Dü­ven­ci Be­le­di­ye Baş­ka­nı Nec­met­tin Yal­çın da it­fa­iye ekip­le­ri ile bir­lik­te mü­da­ha­le et­ti.
Edi­ni­len bil­gi­ye gö­re anız yan­gı­nı ön­ce­ki gün Dü­ven­ci Bel­de­si Üçah­lat mev­ki­in­de mey­da­na gel­di. He­nüz bi­lin­me­yen bir ne­den­le mey­da­na ge­len yan­gın rüz­ga­rın et­ki­siy­le kı­sa sü­re­de bü­yü­dü.
Çev­re­de­ki va­tan­daş­la­rın ih­ba­rı üze­ri­ne yan­gı­na Dü­ven­ci Be­le­di­ye­si­ne ait iki adet it­fa­iye mü­da­ha­le et­ti. İt­fa­iye ekip­le­ri­nin yo­ğun ça­lış­ma­sıy­la yan­gın kı­sa sü­re­de sön­dü­rül­dü.
Yan­gın­da yak­la­şık 100 dö­nüm­lük ara­zi­nin ve ba­zı ağaç­la­rın yan­dı­ğı öğ­re­nil­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER