Başkan Zeki Gül’den Alaca’da esnaf ziyareti

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül Ala­ca il­çe­sin­de bir di­zi zi­ya­ret ger­çek­leş­tir­di.

Başkan Zeki Gül’den Alaca’da esnaf ziyareti

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül Ala­ca il­çe­sin­de bir di­zi zi­ya­ret ger­çek­leş­tir­di. Es­naf ve va­tan­daş­lar­la bir ara­ya ge­le­rek soh­bet et­ti, gö­rüş alış­ve­ri­şin­de bu­lun­du.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül Ala­ca İmam Ha­tip Li­se­si’nde bir­lik­te gö­rev yap­tı­ğı mes­lek­ta­şı Da­vut Özars­lan’ın ce­na­ze tö­re­ni­ne ka­tıl­dı. Baş­kan Gül, ce­na­ze na­ma­zı son­ra­sın­da Ala­ca Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­ham­met Esat Ey­vaz’ı, Ala­ca Gü­neş Ga­ze­te­si İm­ti­yaz Sa­hi­bi Çı­nar Ye­şil­baş’ı, Ala­ca Li­der Ga­ze­te­si İm­ti­yaz Sa­hi­bi Ha­cı Oda­baş’ı, Ala­ca Şo­för­ler ve Nak­li­ye­ci­ler Oda­sı Baş­ka­nı Du­ran On­gu’yu ve es­na­fı zi­ya­ret et­ti. Zi­ya­ret­ler­de Baş­kan Gül Ala­ca il­çe­si hak­kın­da gö­rüş alış­ve­ri­şin­de bu­lun­du. 
Es­naf ve va­tan­daş­lar soh­bet eden Baş­kan Gül, va­tan­daş­la­rın da yo­ğun il­gi­siy­le kar­şı­laş­tı. İl­çe sa­kin­le­ri­nin fo­toğ­raf ta­lep­le­ri­ni ge­ri çe­vir­me­di. Gül’e zi­ya­ret­ler­de, AK Par­ti Ala­ca İl­çe Baş­ka­nı Ha­lil İb­ra­him Şal­tu ve AK Par­ti İl­çe Yö­ne­ti­mi eş­lik et­tik.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER