Belediye vatandaşın taleplerini araştıracak

Çorum Belediyesi, şehrin geleceğine yön verilmesi ve gerçek ihtiyaç sahiplerinin tespit edilmesi gibi amaçlarla sosyal doku analiz çalışması başlattı.

Belediye vatandaşın  taleplerini araştıracak

Ço­rum Be­le­di­ye­si, Ço­rum’da ya­şa­yan nü­fu­sa da­ha iyi hiz­met ver­mek, sos­yal ya­pı­nın be­lir­len­me­si, ve­ri­le­cek hiz­me­tin de­tay­la­rı­nın tes­pi­ti, şeh­rin ge­le­ce­ği­ne yön ve­ril­me­si ve ger­çek ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­nin tes­pit edil­me­si gi­bi amaç­lar­la sos­yal do­ku ana­liz ça­lış­ma­sı baş­lat­tı. Sos­yal Do­ku Ana­li­zi ha­ne­le­re gi­di­le­rek yüz yü­ze gö­rüş­me yön­te­miy­le ger­çek­leş­ti­ri­le­cek. 


Yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Ye­rel yö­ne­tim­ler kent­sel ge­li­şi­mi­ne kat­kı sağ­la­yan, bu ge­li­şi­mi de yön­len­di­ren ku­rum­lar­dır” di­yen Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, “Ha­ya­ta ge­çir­di­ği­miz pro­je­ler­de ol­du­ğu gi­bi şeh­ri­mi­zin ge­le­cek­le il­gi­li viz­yo­nu­nu, ic­ra­at ve pro­jek­si­yon­la­rı­nı da şeh­ri­miz­de ya­şa­yan hal­kı­mı­zın ka­na­at ve is­tek­le­ri­ni dik­ka­te ala­rak be­lir­li­yo­ruz. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın is­tek­le­ri, ta­lep­le­ri bi­zim için son de­re­ce önem­li. Biz ka­tı­lım­cı be­le­di­ye­ci­li­ğin ge­rek­tir­di­ği şe­kil­de hiz­met­le­ri­mi­zi sür­dü­rü­yo­ruz. Yap­tı­ğı­mız her fa­ali­yet­ten hem­şeh­ri­le­ri­mi­zi ha­ber­dar ede­rek hiz­met­le­rin sa­hip­le­nil­me­si­ni ve bu şe­kil­de şe­hir­de­ki ai­di­yet his­si­nin güç­len­me­si­ni sağ­la­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz” de­di. 


Baş­kan Gül, “Bu ça­lış­ma şeh­ri­miz­de ya­şa­yan­lar ara­sın­da da bir ile­ti­şim köp­rü­sü ku­ra­cak. Ya­pı­lan her hiz­me­tin Ço­rum hal­kı ta­ra­fın­dan sa­hip­le­nil­me­si ve hiz­met­le­rin ko­run­ma­sı ko­nu­sun­da da önem­li bir kat­kı sağ­la­ya­cak. Sos­yal Do­ku Ana­liz ça­lış­ma­sı­nın ne­ti­ce­sin­de or­ta­ya çı­kan so­nuç­la­ra gö­re va­tan­daş­la­rı­mı­zın ön­ce­lik­le­ri­ni tes­pit ede­ce­ğiz. Böy­le­ce be­le­di­ye­mi­zin kay­nak­la­rı­nı da­ha nok­ta­sal ve va­tan­daş­la­rı­mı­zın ter­ci­hi doğ­rul­tu­sun­da kul­la­nıl­mış ola­ca­ğız” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. 


Sos­yal Do­ku Ana­li­zi ile Ço­rum’da ika­met eden va­tan­daş­la­rın de­mog­ra­fik ya­pı­sı­nın da tes­pit edi­le­ce­ği­ni di­le ge­ti­ren Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, “Eği­tim ve kül­tür, en­gel­lik bil­gi­le­ri, ha­ne­de kaç ki­şi ya­şa­dık­la­rı, ha­ne­nin top­lam ge­li­ri, ile­ti­şim bil­gi­le­ri, sos­yal yar­dım ih­ti­ya­cı ve ma­hal­le­le­rin so­run­la­rı tes­pit ede­ce­ğiz. An­ket­le mev­cut be­le­di­ye hiz­met­le­ri­nin hal­ka yan­sı­ma­sı, hal­kın müş­te­rek di­lek, is­tek, so­run ve bek­len­ti­le­ri­nin be­lir­len­me­si ve uy­gu­la­ma­la­rın­da bun­la­rın dik­ka­te alı­na­rak ka­lı­cı ve sağ­lık­lı çö­züm­ler ge­liş­ti­rip uy­gu­lan­ma­sı­nı amaç­lı­yo­ruz. Di­ğer ta­raf­tan Ana­ya­sa­mı­zın amir hü­küm­le­ri ara­sın­da yer alan sos­yal dev­let il­ke­si­nin ye­rel yö­ne­tim­ler­de­ki uy­gu­la­ma­sı­nı sağ­la­mak için gün­lük ya­şan­tı­sın­da sı­kın­tı­lar­la kar­şı­la­şan an­cak bu sı­kın­tı­la­rı­nı kim­sey­le pay­la­şa­ma­yan ve yet­ki­li­le­re ulaş­ma­da çe­kin­gen dav­ra­nan ki­şi­le­ri biz­zat ye­rin­de tes­pit ede­ce­ğiz. Tes­pit et­ti­ği­miz ek­sik­lik­le­rin, prob­lem­le­rin imkânlar nis­pe­tin­de gi­de­ril­me­si­ni he­def­li­yo­ruz. Sos­yal Do­ku Ana­liz Pro­je­si, sa­hip ol­du­ğu tek­no­lo­jik alt ya­pı sa­ye­sin­de is­ta­tis­ti­ki ve­ri­ler üre­te­cek, üre­ti­len bu ve­ri­ler sa­ye­sin­de ih­ti­ya­ca uy­gun sos­yal pro­je­le­rin da­ha hız­lı ve da­ha ve­rim­li uy­gu­lan­ma­sı­na im­kan sağ­la­ya­cak. Da­ha son­ra ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği­miz pek çok sos­yal pro­je için ge­rek­li ve­ri­le­ri de top­la­ma im­ka­nı­na sa­hip ola­ca­ğız” şek­lin­de kay­det­ti.

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER