Belediye’den Ramazan etkinlikleri

Ço­rum Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ge­le­nek­sel ola­rak dü­zen­le­nen Ra­ma­zan et­kin­lik­le­ri 18 Ma­yıs'ta baş­la­ya­cak.

Belediye’den Ramazan etkinlikleri

Ço­rum Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ge­le­nek­sel ola­rak dü­zen­le­nen Ra­ma­zan et­kin­lik­le­ri 18 Ma­yıs'ta baş­la­ya­cak.
Geç­ti­ği­miz yıl­lar­da Ti­ca­ret Sa­na­yi Oda­sı fu­ar ala­nın­da ger­çek­leş­ti­ri­len et­kin­lik­ler bu yıl Hür­ri­yet Mey­da­nı'nda ger­çek­leş­ti­ri­le­cek. Be­le­di­ye’nin dü­zen­le­di­ği Ra­ma­zan et­kin­lik­le­ri­nin il­ki 18 Ma­yıs cu­ma gü­nü Ha­san Çak­mak kon­se­riy­le baş­la­ya­cak. 
Ya­pı­la­cak et­kin­lik­ler hak­kın­da açık­la­ma ya­pan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, et­kin­lik­le­re Ço­rum hal­kı­nı da­vet et­ti. 

Ra­ma­zan ayı bo­yun­ca çe­şit­li et­kin­lik­ler­le Ra­ma­zan ayı­nı, Ra­ma­zan’ın ru­hu­na uy­gun bir şe­kil­de ifa ede­cek­le­ri­ni be­lir­ten Baş­kan Ze­ki Gül, “Ço­rum Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ku­ru­la­cak olan if­tar ça­dı­rın­da ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­mi­ze 30 gün bo­yun­ca if­tar­lar ve­ri­le­cek. Bu if­tar­la­rın ya­nı sı­ra ma­hal­le if­tar­la­rı, ço­cuk if­ta­rı ve ila­hi kon­ser­le­ri ve şi­ir din­le­ti­si dü­zen­le­ye­ce­ğiz. Ra­ma­za­nın 3. gü­nü ak­şa­mı te­ra­vih na­ma­zı ön­ce­si ve son­ra­sın­da Hür­ri­yet Mey­da­nı'nda Ha­ci­vat-Ka­ra­göz, med­dah ve or­ta oyu­nu, ta­sav­vuf mu­si­ki­si, se­ma­zen gös­te­ri­si, ba­lon şov, yüz bo­ya­ma gi­bi ço­cuk­lar için eğ­len­ce­ler dü­zen­le­ye­ce­ğiz. Ra­ma­zan et­kin­li­ği için mey­da­na ge­len va­tan­daş­la­rı­mı­za Os­man­lı şer­be­ti, Os­man­lı ma­cu­nu, pa­muk şe­ker ve pat­la­mış mı­sır ik­ra­mın­da bu­lu­na­ca­ğız. Bu za­man­da 4 kon­se­ri­miz ola­cak. 8 Ma­yıs ak­şa­mı Ha­san Çak­mak, 25 Ma­yıs ak­şa­mı Ubey­dul­lah Se­zik­li, 1 Ha­zi­ran ak­şa­mı Ni­ya­zi Ge­dik Şi­ir Din­le­ti­si, 8 Ha­zi­ran ak­şa­mı ise Mus­ta­fa De­mir­ci hal­kı­mı­za kon­ser ve­re­cek" de­di. 

Dü­zen­le­ne­cek olan ma­hal­le if­tar­la­rın­da va­tan­daş­lar­la bir ara­ya ge­li­ne­ce­ği­ni be­lir­ten Ze­ki Gül, “Yi­ne be­le­di­ye­mi­zin ge­le­nek­sel ha­le ge­tir­di­ği ma­hal­le if­tar­la­rın­da da va­tan­daş­la­rı­mız­la bir ara­ya ge­le­ce­ğiz. İlk ma­hal­le if­ta­rı­mı­zı 19 Ma­yıs cu­mar­te­si ak­şa­mı Bu­ha­ra­ev­ler Ma­hal­le­si'nde ve­re­ce­ğiz. 23 Ma­yıs'ta Gü­la­bi­bey Ma­hal­le­si'nde, 29 Ma­yıs'ta Mi­mar Si­nan Ma­hal­le­si'nde, 4 Ha­zi­ran'da Ak­kent TO­Kİ'de, 11 Ha­zi­ran'da Ulu­ka­vak Ma­hal­le­si'nde va­tan­daş­la­rı­mız­la bir ara­ya ge­le­rek if­tar ya­pa­ca­ğız. Bu­nun ya­nı sı­ra yi­ne be­lir­le­ye­ce­ği­miz bir ta­rih­te ço­cuk if­ta­rı ya­pa­rak ço­cuk­la­rı­mız­la bir ara­ya ge­le­ce­ğiz.” şek­lin­de açık­la­ma yap­tı. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER