Belediye’den Sanayi Sitesi’nde temizlik

Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Çorum Sanayi Sitesi ile Aşağı Sanayi Sitesi’nde temizlik çalışması yaptılar.

Belediye’den Sanayi Sitesi’nde temizlik

Ço­rum Be­le­di­ye­si Te­miz­lik İş­le­ri Mü­dür­lü­ğü’ne bağ­lı ekip­ler haf­ta so­nu Ço­rum Sa­na­yi Si­te­si’nde kap­sam­lı ba­kım ve te­miz­lik ça­lış­ma­sı yap­tı­lar. 
Te­miz­lik İş­le­ri Mü­dür­lü­ğü’ne ait araç ve ekip­le­rin si­te­nin dört bir ya­nın­da yap­tı­ğı te­miz­lik ça­lış­ma­la­rı­na Ço­rum Oto Ta­mir­ci­ler Es­naf Oda­sı Baş­ka­nı Nec­met­tin Uzun da eş­lik et­ti. Ço­rum Be­le­di­ye­si’ne bağ­lı te­miz­lik gö­rev­li­le­ri ta­ra­fın­dan baş­tan aşa­ğı te­miz­le­nen Ço­rum Sa­na­yi Si­te­sin­de es­naf­lar, be­le­di­ye­nin bu uy­gu­la­ma­sın­dan ol­duk­ça mem­nun kal­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek sa­na­yi­nin te­miz­len­me­si nok­ta­sın­da gi­ri­şim­ler­de bu­lu­nan Oda Baş­ka­nı Nec­met­tin Uzun’a te­şek­kür et­ti­ler. 
Ço­rum Oto Ta­mir­ci­ler Es­naf Oda­sı Baş­ka­nı Uzun ise, Ço­rum Sa­na­yi Si­te­si’nde fa­ali­yet gös­te­ren es­naf­la­rın her şe­yin en iyi­si­ne la­yık ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, Oda ola­rak her tür­lü ta­lep ve is­tek­le­ri­ni ge­ri çe­vir­me­yen baş­ta Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül ol­mak üze­re Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Al­per Za­hir, Tur­han Can­dan ve Ah­met Ya­ba­cı­oğ­lu’na ay­rı ay­rı te­şek­kür et­ti.
Di­ğer yan­dan Te­miz­lik İş­le­ri ekip­le­ri Aşa­ğı Sa­na­yi’de de kap­sam­lı bir te­miz­lik ça­lış­ma­sı yap­tı.

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER