‘Bu davayı koruyacağız’

Me­mur-Sen İl Tem­sil­ci­si ve Sağ­lık-Sen Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Ah­met Sa­at­cı, 15 Tem­muz des­tan­sı di­re­ni­şin yıl­dö­nü­mün­de yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Me­mur-Sen ola­rak o mu­az­zam ira­de­nin pay­da­şı, o ka­ran­lık ge­ce­nin ay ışı­ğı ol­duk.” de­di.

‘Bu davayı koruyacağız’

Me­mur-Sen İl Tem­sil­ci­si ve Sağ­lık-Sen Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Ah­met Sa­at­cı, 15 Tem­muz des­tan­sı di­re­ni­şin yıl­dö­nü­mün­de yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Me­mur-Sen ola­rak o mu­az­zam ira­de­nin pay­da­şı, o ka­ran­lık ge­ce­nin ay ışı­ğı ol­duk.” de­di.
15 Tem­muz’da, sa­de­ce va­ta­nın iş­gal­den kur­ta­rıl­ma­dı­ğı­nı, mil­le­tin, ye­ni Tür­ki­ye’yi in­şa uf­ku, üm­me­tin, ada­let­le di­ri­liş umu­du, in­san­lı­ğın ada­let­siz­li­ğe di­re­niş uf­ku­nun kur­ta­rıl­dı­ğı­nı kay­de­den Sa­at­cı, “Haç­lı or­du­la­rı­nı dur­du­ran Kı­lıç Ars­lan, Ku­düs’ü iş­gal­den kur­ta­ran Se­la­had­din, Ça­nak­ka­le’de, Ku­tu­la­ma­re’de, Ye­men’de Üm­met bi­lin­ci­ni ku­şa­nan as­lan­lar ne yap­tıy­sa 15 Tem­muz’da da şu an­da bu­lun­du­ğu­muz 15 Tem­muz Şe­hit­ler Köp­rü­sü’nde An­ka­ra’da, İs­tan­bul’da ve bü­tün va­tan­da Ana­do­lu’nun yi­ğit ev­lat­la­rı ay­nı­sı­nı yap­tı. 15 Tem­muz’da mil­let, ka­dim ta­ri­hiy­le bir­lik­te ye­ni­den aya­ğa kalk­tı. FE­TÖ’yü ta­şe­ron­laş­tı­ran­lar, geç­miş­te la­ik­lik ve Ke­ma­lizm ge­rek­çe­le­riy­le dar­be ya­pan­lar, 15 Tem­muz’da din kis­ve­siy­le dar­be yap­ma­ya kal­kış­tı­lar. FE­TÖ, sa­de­ce mil­le­te de­ğil İs­lam’a da iha­net et­ti. İnan­ca sa­da­ka­ti, Kar­deş­li­ğe mu­hab­be­ti, Ce­mi­yet­le­ri­mi­ze hür­me­ti bi­tir­me­ye ça­lış­tı­lar. Mil­le­tin iz­ze­ti­ne ve di­ra­ye­ti­ne, dev­le­tin kud­re­ti­ne, in­sa­nı­mı­zın fe­ra­se­ti­ne tos­la­dı­lar. Mem­le­ke­ti­mi­ze fit­ne eken­ler, şe­hit­le­ri­mi­zin kan­la­rın­da bo­ğul­du­lar. O ge­ce şe­ha­det ma­ka­mı­na yü­rü­yen­ler, ga­zi­li­ği nasp eden­ler, ‘içi­miz­de­ki ha­in­ler ve be­yin­siz­ler’ yü­zün­den bi­zi he­lak ol­mak­tan kur­tar­dı­lar.”
O ka­ran­lık ge­ce­yi ay­dın­la­tan, ölüm ku­san si­lah­la­rı can­la­rıy­la dur­du­ran, o ge­ce biz­le­re ye­ni­den bir va­tan he­di­ye ve ema­net eden 15 Tem­muz şe­hit­le­ri­mi­ze yü­ce Al­lah’tan rah­met, ga­zi­le­ri­mi­ze şük­ran­la­rı­mı­zı su­nu­yo­ruz. Bu va­ta­nı, bu da­va­yı, bu za­fe­ri ye­di dü­ve­le kar­şı gö­zü­müz gi­bi ko­ru­ya­ca­ğı­mı­za, şe­hit­le­ri­mi­ze söz ve­ri­yo­ruz.” şek­lin­de açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER