Buharaevler Kız Pansiyonu açılıyor

AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ah­met Sa­mi Cey­lan, Bu­ha­ra­ev­ler Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si Kız Pan­si­yo­nu'nun yo­ğuş­ma­lı sis­tem do­ğal­gaz dö­nü­şüm işi­nin 2018 yı­lı ba­kım ona­rım ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da KDV da­hil 116.466.000 TL'ye iha­le edil­di­ği­ni açık­la­dı.  

Buharaevler Kız Pansiyonu açılıyor

AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ah­met Sa­mi Cey­lan, Bu­ha­ra­ev­ler Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si Kız Pan­si­yo­nu'nun yo­ğuş­ma­lı sis­tem do­ğal­gaz dö­nü­şüm işi­nin 2018 yı­lı ba­kım ona­rım ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da KDV da­hil 116.466.000 TL'ye iha­le edil­di­ği­ni açık­la­dı.  

Cey­lan, "Böy­le­lik­le ili­miz Mer­kez il­çe­de bu­lu­nan okul­la­rı­mız­da yo­ğuş­ma­lı sis­te­me geç­me­ye de­vam edi­yo­ruz." de­di.

Ay­rı­ca KDV da­hil 3 mil­yon 929 bin TL'ye iha­le edi­len ve ge­çi­ci ka­bu­lü ya­pı­lan 100 öğ­ren­ci ka­pa­si­te­li Bu­ha­ra­ev­ler Kız Pan­si­yo­nu'nun 2018/2019 eği­tim öğ­re­tim yı­lın­da açı­la­ca­ğı­nı be­lirt­ti.  
Ye­ni Pan­si­yo­nun Ço­rum'a ve Bu­ha­ra­ev­ler ma­hal­le­si­ne ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­yen Cey­lan, "Ge­le­ce­ği­miz olan genç­le­ri­mi­ze ya­tı­rım yap­ma­ya, ül­ke­mi­zi ve ili­mi­zi kal­kın­dır­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz." de­di.         (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER