Bülent Gardiyanoğlu aile içi iletişimi anlattı

Ço­rum Kent Kon­se­yi Ka­dın Mec­li­si ta­ra­fın­dan “Far­kın­da­lık ve Ai­le İçi İle­ti­şim Tek­nik­le­ri” ko­nu­lu se­mi­ner ger­çek­leş­ti­ril­di. Prog­ra­ma ko­nuş­ma­cı ola­rak Ya­zar Bü­lent Gar­di­ya­noğ­lu ka­tıl­dı.

Bülent Gardiyanoğlu  aile içi iletişimi anlattı

M.BU­RAK YAL­ÇIN
Ço­rum Kent Kon­se­yi Ka­dın Mec­li­si ta­ra­fın­dan “Far­kın­da­lık ve Ai­le İçi İle­ti­şim Tek­nik­le­ri” ko­nu­lu se­mi­ner ger­çek­leş­ti­ril­di. Prog­ra­ma ko­nuş­ma­cı ola­rak Ya­zar Bü­lent Gar­di­ya­noğ­lu ka­tıl­dı.


Dün Bu­ha­ra Kül­tür Mer­ke­zi’nde ger­çek­le­şen prog­ra­ma Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Kent Kon­se­yi Baş­ka­nı Tur­han Can­dan, Kent Kon­se­yi Ka­dın Mec­li­si Baş­ka­nı Şa­his­te Uçar ve çok sa­yı­da da­vet­li ka­tıl­dı.


Prog­ra­mın açış ko­nuş­ma­sı­nı ya­pan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Ço­rum’da bü­yük bir de­ği­şim­le Ai­le Eği­tim Mer­kez­le­ri oluş­tu­ra­rak ha­nım­la­rın prob­lem­le­ri­ni, ai­le yu­va­sı­nın ayak­ta ka­la­bil­me­si için bü­yük mü­ca­de­le­ler ver­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Ka­dın Kül­tür Mer­kez­le­ri­miz bi­zim il­le­ri­miz öl­çe­ğin­de­ki il­le­rin çok çok üs­tün­de. Ka­dın Kül­tür Mer­kez­le­ri­miz eği­tim, öğ­re­tim, kurs, yar­dım, ha­nım­lar­la il­gi­li prob­lem ne var­sa çöz­me ko­nu­sun­da gay­ret edi­yo­ruz. Ço­rum ili­nin ha­nım­lar­la, genç­ler­le, ai­le­ler­le il­gi­li çı­ka­bi­le­cek so­run­la­rı as­ga­ri­ye in­di­re­bil­me ko­nu­sun­da ve on­la­rın top­lum­da ken­di­le­ri­ni ifa­de ede­bil­me ko­nu­sun­da çok bü­yük gay­ret­le­ri var” de­di.


Baş­kan Gül’den son­ra kür­sü­ye ge­len ko­nuş­ma­cı Ya­zar Bü­lent Gar­di­ya­noğ­lu ise ka­tı­lım­cı­la­ra far­kın­da­lık ve ai­le içi eği­tim tek­nik­le­ri ile il­gi­li ko­nu­lar hak­kın­da se­mi­ner ver­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER