Büyükgülücek Köyü’ne 72 metrelik istinat duvarı

İl Özel İda­re­si ekip­le­ri, ula­şım ala­nın­da da va­tan­daş­la­ra hiz­met et­me­ye de­vam edi­yor.

Büyükgülücek Köyü’ne 72 metrelik istinat duvarı

2018 yı­lı Ço­rum İl Özel İda­re­si ya­tı­rım prog­ra­mın­da yer alan is­ti­nat du­va­rı ya­pım iş­le­ri tüm hı­zıy­la sü­rü­yor.
Bu kap­sam­da mer­kez Bü­yük­gü­lü­cek kö­yü ve Ka­ra­ba­yır kö­yü Kös­re­lik Ma­hal­le­si is­ti­nat du­va­rı ya­pım iş­le­ri ta­mam­lan­dı. Ay­nı iha­le kap­sa­mın­da ya­pı­lan is­ti­nat du­var­la­rı­nın ta­mam­lan­ma­sıy­la bir­lik­te her iki köy­de de yo­lun da­ral­ma olan kı­sım­la­rı ge­niş­le­ti­le­rek va­tan­daş­la­rın da­ha gü­ven­li se­ya­hat ede­bil­me­si sağ­lan­dı.
Bü­yük­gü­lü­cek kö­yü­ne ya­pı­lan is­ti­nat du­va­rı 72 met­re uzun­lu­ğun­da olur­ken, Ka­ra­ba­yır kö­yü Kös­re­lik Ma­hal­le­si’ne ya­pı­lan is­ti­nat du­va­rı 32 met­re uzun­lu­ğun­da in­şa edil­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER