Çarık Kundura’da yıl sonu kampanyası

Ça­rık Kun­du­ra’da yıl so­nu kam­pan­ya­sı baş­la­dı.

Çarık Kundura’da  yıl sonu kampanyası

RE­CEP ME­BET

‘Enf­las­yon­la Top­ye­kün Mü­ca­de­le’ kap­sa­mın­da or­ga­ni­ze et­tik­le­ri kam­pan­ya hak­kın­da bil­gi ve­ren Tun­cay Çe­ka­ğa, ha­ki­ki de­ri ayak­ka­bı­lar­da ka­çı­rıl­maz fi­yat avan­taj­la­rı sun­duk­la­rı­nı söy­le­di.

“Ayak­ka­bı­da şık­lı­ğı­na önem ve­ren­le­rin ad­re­si­yiz” di­yen Çe­ka­ğa, bay ayak­ka­bı­la­rın­da ka­li­te­li ürün­le­ri uy­gun fi­yat­lar­la müş­te­ri­le­riy­le bu­luş­tur­duk­la­rı­nı kay­det­ti.

De­ri ayak­ka­bı­la­rı, emi­tas­yon ürün­ler­den da­hi da­ha uy­gun fi­yat­lar­la sa­tı­şa sun­duk­la­rı­na dik­kat çe­ken Çe­ka­ğa, kı­sa sü­re­li kam­pan­ya­nın stok­lar­la sı­nır­lı ol­du­ğu­nu ha­tır­lat­tı.

Sek­tör­de 40 yı­lı ge­ri­de bı­rak­tık­la­rı­nı be­lir­ten Ça­rık Kun­du­ra sa­hip­le­rin­den Çe­ka­ğa, “Çiz­gi ve ka­li­te­miz­den ödün ver­me­den bu­gün­le­re gel­dik. Yüz­de yüz de­ri­den imal edi­len ayak­ka­bı çe­şit­le­ri­miz­le Ço­rum hal­kı­nın te­vec­cü­hü­nü ka­zan­dık. Kam­pan­ya­mız­dan fay­da­lan­mak ve de­tay­lı bil­gi al­mak is­te­yen her­ke­si Bü­yük Za­fer Çar­şı­sı ze­min kat nu­ma­ra 15/4’te­ki ma­ğa­za­mı­za bek­li­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER