CHP’li Erdem, domuzlarla ilgili köklü çözüm istedi

İl Ge­nel Mec­li­si, Ağus­tos ayı ikin­ci top­lan­tı­sı­nı ger­çek­leş­tir­di.

CHP’li Erdem, domuzlarla  ilgili köklü çözüm istedi

M.BU­RAK YAL­ÇIN
Dün Ha­lil İb­ra­him Ka­ya baş­kan­lı­ğın­da ya­pı­lan otu­rum, açı­lış yok­la­ma­sı ile baş­la­dı.
Top­lan­tı­da köy yer­le­şik ala­nı ve ci­va­rı sı­nır tes­pi­ti ile il­gi­li İmar ve Ba­yın­dır­lık Ko­mis­yo­nu ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ra­por­lar mec­li­sin bil­gi­si­ne su­nul­du.
Top­lan­tı­da söz­lü öner­ge ve­ren CHP Me­ci­tö­zü İl Ge­nel Mec­lis Üye­si Hay­dar Er­dem tar­la­la­ra inen do­muz­lar­dan dert yan­dı. 30’ar 40’ar sü­rü ha­lin­de gez­dik­le­ri­ni be­lir­ten Hay­dar Er­dem do­muz me­se­le­si­ne kök­lü bir çö­züm bu­lun­ma­sı­nı is­te­di.
Söz ko­nu­su öner­ge Ta­rım Ko­mis­yo­nu­na ha­va­le edil­di.
Ay­rı­ca mec­lis­te çev­re te­miz­li­li­ği­nin ak­sa­ma­ma­sı için Va­li­lik­ten ge­len Do­dur­ga’ya 2 araç ve­ri­le­ce­ği ile il­gi­li hu­sus­ta ka­bul edil­di.
Ko­nuy­la il­gi­li açık­la­ma ya­pan İl Özel İda­re­si Ge­nel Sek­re­te­ri Re­cep Cıp­lak, kam­yon­la­rın si­pa­ri­şi­nin he­men ve­ril­di­ği tak­tir­de yıl­so­nu­na ge­le­ce­ği­ni söy­le­di.

Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2018, 10:22
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER