Çınarlarımızın evleri bayrama hazırlanıyor

Ço­rum Be­le­di­ye­si, yak­la­şan Kur­ban Bay­ra­mı se­be­biy­le sos­yal be­le­di­ye­ci­lik ça­lış­ma­la­rı ara­sın­da yer alan ev te­miz­li­ği hiz­met­le­ri­ni ar­tır­dı.

Çınarlarımızın evleri  bayrama hazırlanıyor

Be­lir­li pe­ri­yot­lar­la yıl bo­yu ulu çı­nar­la­rı­mı­zın ev­le­ri­ni te­miz­le­dik­le­ri­ni, Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­si ça­lış­ma­la­rı­nı hız­lan­dır­dık­la­rı­nı söy­le­yen Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, "Ba­şı­mı­zın ta­cı bü­yük­le­ri­mi­zin Kur­ban Bay­ra­mı­nı hu­zur için­de ge­çir­me­le­ri için ev­le­ri­ni baş­tan aşa­ğı te­miz­li­yo­ruz. Bü­yük­le­ri­mi­zin yak­la­şan Kur­ban Bay­ram­la­rı­nı şim­di­den teb­rik edi­yo­rum. Biz­ler on­la­rın du­ala­rı­na ta­li­biz.” de­di.

Ço­rum Be­le­di­ye­si ola­rak sos­yal be­le­di­ye­ci­lik ala­nın­da önem­li ça­lış­ma­lar yap­tık­la­rı­nın al­tı­nı çi­zen Baş­kan Gül, “Biz hiz­met üre­tir­ken top­lu­mun her ke­si­mi­ni göz önün­de bu­lun­du­ru­yo­ruz. Sos­yal Yar­dım İş­le­ri Mü­dür­lü­ğü­mü­ze bağ­lı ekip­le­ri­miz, bay­ram ön­ce­si ça­lış­ma­la­rı­na hız ver­di. Ekip­le­ri­miz, te­miz­lik ya­pa­cak du­rum­da ol­ma­yan 65 yaş ve üze­ri yaş­lı­la­rı­mı­zın ev­le­ri­ni te­miz­li­yor. 520 ev­de 750 yaş­lı­mı­za ev­de te­miz­lik hiz­me­ti ve­ri­yo­ruz. Bü­yük­le­ri­miz mi­sa­fir­le­ri­ni en gü­zel şek­li­de ağır­la­ma­la­rı için ev­le­ri­ni te­pe­den tır­na­ğa te­miz­li­yo­ruz" de­di. 

‘YAŞ­LI­LARI­MIZ HİZ­MET­TEN MEM­NUN’
Evin­de te­miz­lik ya­pa­cak du­rum­da ol­ma­yan yaş­lı­lar, Be­le­di­ye­nin bu hiz­me­tin­den ol­duk­ça mem­nun ol­duk­la­rı­nı ifa­de et­ti­ler. Ev­de te­miz­lik hiz­me­tin­den ya­rar­la­nan 68 ya­şın­da­ki Pe­ri­han Sı­vış, "As­tı­mım var, tan­si­yo­num var, şe­ke­rim var. Te­miz­lik ya­pa­mı­yo­rum. Be­le­di­ye­mi­zin per­so­ne­li ge­lip evi­mi te­miz­li­yor. Ti­tiz­lik­le te­miz­lik ya­pı­yor­lar. Al­lah hep­sin­den ra­zı ol­sun, el­le­ri­ne sağ­lık. Be­le­di­ye­mi­ze çok te­şek­kür edi­yo­rum" di­ye ko­nuş­tu.

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER