Çocuk Hastanesi olsun

Es­ki Dev­let Has­ta­ne­si ye­ri­ne ‘Ço­cuk Has­ta­lık­la­rı Has­ta­ne­si’ ku­rul­ma­sı öne­ri­li­yor.

Çocuk Hastanesi olsun

RE­CEP ME­BET
Ço­cuk has­ta­lık­la­rı ko­nu­sun­da Ço­rum’da müs­ta­kil bir has­ta­ne­ye ih­ti­yaç du­yul­du­ğu­na işa­ret eden uz­man­lar, bu alan­da açı­la­cak bir sağ­lık ku­ru­lu­şu­nun böl­ge­sel an­lam­da çev­re il­le­re de hi­tap ede­ce­ği­ne dik­kat çe­ki­yor.
Hi­tit Üni­ver­si­te­si Erol Ol­çok Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’nin ye­ni ye­rin­de hiz­me­te gir­me­siy­le bir­lik­te atıl du­rum­da bek­le­yen es­ki has­ta­ne­nin na­sıl de­ğer­len­di­ri­le­ce­ği ka­mu­oyun­da me­rak uyan­dı­rı­yor.

YET­Kİ­Lİ­LER­DEN AÇIK­LA­MA BEK­LE­Nİ­YOR
Es­ki Ka­dın Do­ğum ve Po­lik­li­nik­le­rin bu­lun­du­ğu A ve B Blok­lar’ın dep­re­me da­ya­nık­lı­lı­ğı­nın şüp­he­li ol­du­ğu, Acil Ser­vis ve Baş­he­kim­lik gi­bi ida­ri bö­lüm­le­rin geç­miş­te hiz­met ver­di­ği C Blok’un ise ya­pı­la­cak re­viz­yon­la kul­la­nı­la­bi­le­ce­ği ön­gö­rü­lü­yor.
Ka­mu­oyun­dan ge­len ta­lep­ler ve Ço­rum Ec­za­cı Oda­sı’nın gi­ri­şim­le­ri so­nu­cun­da, Dev­let Has­ta­ne­si Ca­mii kar­şı­sın­da­ki pre­fab­rik ya­pı­da ba­zı branş­lar­da po­lik­li­nik hiz­me­ti ve­ril­me­ye de­vam eder­ken ge­ri­ye ka­lan sağ­lam bi­na­la­rın da kul­la­nı­ma su­nul­ma­sı is­te­ni­yor. Söz ko­nu­su bi­na­la­rın Kar­di­yo­lo­ji ve­ya Gö­ğüs Has­ta­lık­la­rı Has­ta­ne­si ola­rak da de­ğer­len­di­ri­le­bi­le­ce­ği be­lir­ti­lir­ken yet­ki­li­ler­den de­tay­lı açık­la­ma bek­le­ni­yor.

ÇO­RUM ‘AFİ­Lİ­AS­YON’DA ÖR­NEK
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ile Hi­tit Üni­ver­si­te­si ara­sın­da­ki afi­li­as­yon (or­tak kul­la­nım) an­laş­ma­sı­nın Ço­rum’da ba­şa­rıy­la uy­gu­lan­dı­ğı­nı vur­gu­la­nır­ken söz ko­nu­su iş­bir­li­ği­nin Ço­cuk Has­ta­lık­la­rı Has­ta­ne­si’nin ku­ru­lu­şu­na da im­kan sağ­la­ya­bi­le­ce­ği ifa­de edi­li­yor.
Sağ­lık ala­nın­da son yıl­lar­da ca­zi­be mer­ke­zi ol­ma­ya aday ha­li­ne ge­len Ço­rum’un Ço­cuk ve­ya Kar­di­yo­lo­ji gi­bi ih­ti­sas has­ta­ne­le­riy­le bir­lik­te ko­nu­mu­nu da­ha da güç­len­di­re­bi­le­ce­ği kay­de­di­li­yor.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2018, 11:14
YORUM EKLE
YORUMLAR
iyi fikir
iyi fikir - 4 yıl Önce

iyi fikir.

SIRADAKİ HABER