Çölyak Derneği’nden Yabacıoğlu’na teşekkür

Ço­rum Çöl­yak Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ha­cer Ke­si­ci ve Baş­kan Yar­dım­cı­sı Dr. Mus­ta­fa Azak Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ah­met Ya­ba­cı­oğ­lu'nu ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti. 

Çölyak Derneği’nden Yabacıoğlu’na teşekkür

Ço­rum Çöl­yak Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ha­cer Ke­si­ci ve Baş­kan Yar­dım­cı­sı Dr. Mus­ta­fa Azak Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ah­met Ya­ba­cı­oğ­lu'nu ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti. 

Be­le­di­ye Ba­sın Bi­ri­mi’nden ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, çöl­yak­lı­la­ra yap­mış ol­du­ğu hiz­met­ler ne­de­niy­le duy­duk­la­rı mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­tir­mek  ve te­şek­kür­le­ri­ni ilet­mek için Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ah­met Ya­ba­cı­oğ­lu'nu ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­tik­le­ri­ni söy­le­yen Der­nek Baş­ka­nı Ha­cer Ke­si­ci, ay­rı­ca çöl­yak­lı­la­rın so­run­la­rın­dan da bah­set­ti. Glu­ten­siz ürün­le­rin çok pa­ha­lı ol­du­ğu­nu ve çöl­yak­lı­la­rın bun­la­rı ala­ma­dık­la­rı­nı, okul­lar­da bü­yük zor­luk ya­şa­yan ço­cuk­la­rın bu ürün­le­re ula­şa­ma­dı­ğı­nı di­le ge­tir­di. 

Ke­si­ci, ko­nuş­ma­sın­da; “Çöl­yak­lı­la­ra ve­ri­len dev­let ma­li des­te­ği çok az. Bu so­run­la­rın çö­zü­mü için TBMM Çöl­yak Has­ta­lı­ğı Ko­mis­yon ça­lış­ma­la­rın­dan ümit­li­yiz. Bi­lin­di­ği gi­bi Çöl­yak­lı­la­rın en önem­li so­run­la­rın­dan bi­ri­si glu­ten­siz ek­mek ve un te­min et­mek­tir. İs­tan­bul ve An­ka­ra ye­rel yö­ne­ti­ci­le­ri bu ko­nu­da bü­yük me­sa­fe kat ede­rek ken­di üre­tim­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­di­ler. Bi­zim ili­miz­de ise 2 ay­dır Ço­rum Be­le­di­ye­si ara­cı­lı­ğı ile haf­ta­da bir gün İs­tan­bul'dan glu­ten­siz un ve ek­mek ge­ti­ri­li­yor ve Sa­at Ku­le­si, Bu­ha­ra Kül­tür Mer­ke­zi, Rüs­tem Eren Par­kı ve Ad­li­ye Bi­na­sı önün­de­ki halk ek­mek bü­fe­le­rin­de sa­tı­şa su­nu­lu­yor.  Çöl­yak­lı­la­rın ha­yat­la­rı­nı bir neb­ze de ol­sa ra­hat­la­tan bu hiz­me­ti uzun za­man­dır bek­li­yor­duk. Ge­ti­ri­len ek­mek­le­rin sa­yı­sı ta­le­be gö­re 1600’e ka­dar çı­ka­rıl­dı. Gön­lü­müz tüm çev­re il­le­re hi­tap ede­cek şe­kil­de ili­miz­de glu­ten­siz ürün­le­rin üre­til­me­si­ni is­ti­yor­du. An­cak şim­di­lik bu­nun im­ka­nı yok, uma­rım ile­ri­ki yıl­lar­da bu ger­çek­le­şir. Ra­ma­zan do­la­yı­sıy­la Ço­rum Be­le­di­ye­si yet­ki­li­le­ri ih­ti­yaç sa­hi­bi çöl­yak­lı­la­ra glu­ten­siz un ve ek­mek te­min et­ti. Ay­rı­ca der­ne­ği­mi­zin dü­zen­le­di­ği if­tar prog­ra­mın­da da bu ek­mek­ler­den üc­ret­siz ola­rak da­ğı­tıl­dı. Tüm bu hiz­met­le­rin hal­kı­mı­za su­nul­ma­sın­da bü­yük kat­kı­la­rı olan baş­ta Ço­rum Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül ol­mak üze­re Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ah­met Ya­ba­cı­oğ­lu, Be­le­di­ye Sos­yal Yar­dım İş­le­ri Mü­dü­rü Cen­giz Öz­ka­der, Halk Ek­mek Gı­da Mü­hen­di­si Fe­ru­dun Şah­baz  ve  ve Gı­da Ban­ka­sı per­so­nel­le­ri­ne çok te­şek­kür edi­yo­rum.'' ifa­de­le­ri­ne yer ver­di.

‘HEM­ŞEH­Rİ­LE­Rİ­Mİ­ZİN MEM­NU­Nİ­YE­Tİ Bİ­Zİ MUT­LU EDİ­YOR’
Zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­ren Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ah­met Ya­ba­cı­oğ­lu, be­le­di­ye ola­rak tüm va­tan­daş­la­ra hiz­met et­me ko­nu­sun­da ça­ba sarf et­tik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Dar­da ka­lan­la­ra yar­dım­cı ol­mak boy­nu­mu­zun bor­cu­dur" de­di. 

Glu­ten­siz ek­mek üre­ti­mi ko­nu­sun­da Hi­tit Üni­ver­si­te­si ile an­laş­ma yap­tık­la­rı­nı di­le ge­ti­ren Ya­ba­cı­oğ­lu, “Çöl­yak has­ta­sı va­tan­daş­la­rı­mı­zın ih­ti­ya­cı olan un ve ek­me­ği Halk Ek­mek Fab­ri­ka­mız­da üre­te­bil­mek için ça­lış­tık. Hat­ta bu ko­nu­da Hi­tit Üni­ver­si­te­miz ile ka­ra buğ­day­dan glu­ten­siz un üre­ti­mi ko­nu­sun­da ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rın kul­la­nıl­ma­sı üze­ri­ne an­laş­ma­ya var­dık. Fa­kat üre­tim ma­li­yet­le­ri ve ham­mad­de sı­kın­tı­sı ne­de­niy­le şim­di­lik ha­ya­ta ge­çi­re­me­dik. Çöl­yak has­ta­sı hem­şe­ri­le­ri­mi­zin un ve ek­mek so­ru­nu­nu çö­ze­bil­mek için Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­le­ri ile yap­mış ol­du­ğu­muz gö­rüş­me­ler ne­ti­ce­sin­de ve va­tan­daş­la­rı­mı­zın ar­zu­la­rı doğ­rul­tu­sun­da İs­tan­bul Halk Ek­mek Fab­ri­ka­sı ile an­la­şa­rak haf­ta­lık ta­ze ek­mek ve unu ba­zı bü­fe­le­ri­miz­de sa­tı­şa sun­duk. Bu sa­tış­tan her­han­gi bir kâr gö­zet­mek­si­zin ma­li­ye­tin­den da­ha aşa­ğı te­min et­me­le­ri­ni sağ­la­dık. Has­ta­la­rı­mı­zın mem­nu­ni­ye­ti biz­le­ri de zi­ya­de­siy­le mut­lu et­miş­tir." ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. 

Ken­di­si, kar­de­şi ve kı­zı çöl­yak­lı olan Sel­ver Özer, ai­le­siy­le be­ra­ber Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ah­met Ya­ba­cı­oğ­lu'na min­net­tar ol­duk­la­rı­nı söy­le­di ve bu so­run­la­rı­na çö­züm bul­duk­la­rı için te­şek­kür et­ti.
Zi­ya­re­tin so­nun­da Ah­met Ya­ba­cı­oğ­lu, Yıl­dı­rım Be­ya­zıt İmam Ha­tip Or­ta­oku­lu'nda oku­yan Fat­ma Sel­ver'e  İs­tan­bul Halk Ek­mek ta­ra­fın­dan üre­ti­len glu­ten­siz ek­mek ve un he­di­ye et­ti. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER