Çorum-Amasya yolunda çalışmalar devam ediyor

28 Şu­bat 2017 ta­ri­hin­de yer tes­li­mi ya­pı­la­rak baş­la­nan 61 km uzun­lu­ğun­da­ki Ço­rum-Amas­ya yo­lun­da ça­lış­ma­lar de­vam edi­yor.  

Çorum-Amasya yolunda çalışmalar devam ediyor

Ko­nu ile il­gi­li Ço­rum Va­li­li­ği’nden ya­pı­lan açık­la­ma­da, Ço­rum-Amas­ya yo­lun­da 2017 yı­lı içe­ri­sin­de top­lam 20,1 km’lik ke­sim­de top­rak iş­le­ri ve sa­nat ya­pı­la­rın­da, Ku­ru­ır­mak ve Do­ğan­te­pe köp­rü­le­rin­de fo­re­ka­zık ima­lat­la­rın­da ça­lış­ma­lar ya­pıl­dı­ğı be­lir­til­di. 2018 yı­lın­da ise:9+100-39+900 km ara­sın­da top­rak iş­le­ri, sa­nat ya­pı­la­rı ve üst­ya­pı iş­le­rin­de ça­lı­şı­la­rak 6 km’lik ke­si­min BSK se­vi­ye­sin­de tra­fi­ğe açıl­ma­sı he­def­le­ni­yor.  
Pro­je bün­ye­sin­de 17 adet hem­ze­min kav­şak, 3 adet fak­lı se­vi­ye­li kav­şak ve top­lam uzun­lu­ğu 181,1 m olan 5 adet çift köp­rü bu­lun­mak­ta. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER