Çorum Belediyesi Trap yarışlarına rekor katılım

Çorum Belediyesi 4. Trap Yarışları rekor katılım ile yapıldı. Beş kategoride yapılan ve toplam 258 sporcunun mücadele ettiği yarışmalarda toplam 7.050 lira para ödülü dağıtıldı. Sabah saat 08.30’da başlayan yarışmalar akşam saat 20.30’da ancak sona erdi.

Çorum Belediyesi Trap yarışlarına rekor katılım

MU­RAT KA­RA­SU


Ço­rum Be­le­di­ye­si ve Tüm Av­cı­lar Atı­cı­lar Der­ne­ği ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen 4. Trap ya­rış­la­rı re­kor sa­yı­da ka­tı­lım ile ya­pıl­dı. Beş ka­te­go­ri­de ya­pı­lan ya­rış­ma­la­ra on il­den top­lam 258 spor­cu ka­tıl­dı.
Me­lik­ga­zi Atış Po­li­go­nu’nda ya­pı­lan ya­rış­ma­lar sa­bah sa­at 08.30’da baş­la­dı ve ak­şam sa­at 20.30’da so­na er­di. Ka­tı­lı­mın yük­sek ol­ma­sı ne­de­ni ile ka­ran­lık­ta ödül tö­re­ni ya­pı­lan ya­rış­ma­la­ra Ço­rum ile bir­lik­te Amas­ya, To­kat, Sam­sun, Kas­ta­mo­nu, Ka­ra­bük, Kır­şe­hir, Yoz­gat, Nev­şe­hir ve Çan­kı­rı il­le­rin­den atı­cı­lar ka­tıl­dı­lar.


Trap Ya­rış­la­rı­na Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ah­met Ya­ba­cı­oğ­lu, Spor İş­le­ri Mü­dü­rü Na­dir So­lak, Te­sis­ler Mü­dü­rü Mah­mut Ya­ba­cı­oğ­lu, Ço­rum Özel Ha­rekât Mü­dü­rü Ali İh­san Göv, Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü Şu­be Mü­dü­rü İb­ra­him Baş­bö­lük, Av­cı­lar ve Atı­cı­lar Spor Ku­lü­bü Baş­ka­nı Ah­met Koç ve ya­rış­ma­cı­lar ka­tıl­dı.


Pro­fes­yo­nel Atı­cı­lar ka­te­go­ri­sin­de 66 spor­cu mü­ca­de­le et­ti. Ya­pı­lan atış­lar so­nun­da Ço­rum’dan Meh­met Koç bi­rin­ci olur­ken, Kır­şe­hir’den Yıl­maz Yağ­lı ikin­ci Sam­sun’dan Mu­rat De­mir ise üçün­cü­lü­ğü ka­zan­dı. 50 yaş üze­ri pro­fes­yo­nel er­kek­ler­de ise 18 spor­cu­nun mü­ca­de­le­si so­nun­da Kır­şe­hir’den Za­fer Ye­ni­ce bi­rin­ci olur­ken Ço­rum’dan Ce­lal Taş­de­len ikin­ci Çan­kı­rı’dan Fa­tih Eruy­sal ise üçün­cü ol­du.


Ba­yan­lar ka­te­go­ri­sin­de al­tı spor­cu mü­ca­de­le eder­ken Kas­ta­mo­nu’dan Naz­lı Nur Mut­lu bi­rin­ci olur­ken Ço­rum’dan Bu­ket Sin bi­rin­ci Ce­ren Öz­ka­ya ise üçün­cü­lü­ğü ka­zan­dı. 50 yaş üs­tü  ve­te­ran av­cı­lar ka­te­go­ri­sin­de 18 spor­cu­nun mü­ca­de­le­si so­nun­da Ço­rum’dan Se­la­hat­tin Tah­ta­cı  bi­rin­ci olur­ken Amas­ya’dan Cem Kar­tal ikin­ci Ço­rum’dan Re­cep Ço­lak ise üçün­cü­lü­ğü ka­zan­dı.


Av­cı­lar ka­te­go­ri­sin­de ise re­kor ka­tı­lım ile 150 spor­cu mü­ca­de­le et­ti. Ge­ce geç sa­at­la­re ka­dar sü­ren bu ka­te­go­ri­de ise Ço­rum’dan Se­la­nat­tin Tah­ta­cı bi­rin­ci olur­ken Amas­ya’dan Cem Kar­tal ikin­ci Ço­rum’dan ise Re­cep Ço­lak ise üçün­cü ol­du.
Ya­rış­ma­lar so­nun­da ka­te­go­ri­le­rin­de de­re­ce­ye gi­ren­le­re dü­zen­le­nen tö­ren­le ku­pa ve ma­dal­ya ile pa­ra ödül­le­ri ve­ril­di. Ço­rum Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan beş ka­te­go­ri­de dü­zen­le­nen ya­rış­ma­lar­da de­re­ce­ye gi­ren spor­cu­la­ra top­lam 7.050 li­ra pa­ra ödü­lü da­ğı­tıl­dı.


 

YORUM EKLE
YORUMLAR
Fikret sin
Fikret sin - 3 yıl Önce

Veteran lisanslı erkekler toplu sonuçları yazılmamis iki defa avcılar serisi yazılmış

SIRADAKİ HABER