Çorum Belediyesi Yaz Spor Okulları 25 Haziran’da başlıyor

‘Geç kalma sporla kal’

Çorum Belediyesi Yaz Spor  Okulları 25 Haziran’da başlıyor

HA­RUN AK­KA­YA

Ço­rum Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan her yıl açı­lan yaz spor okul­la­rın­da ça­lış­ma­lar 25 ha­zi­ran pa­zar­te­si gü­nü baş­lı­yor. Be­le­di­ye Spor Mü­dür­lü­ğü’nden ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re 25 branş­ta fa­ali­yet ya­pı­la­cak olan Yaz Spor okul­la­rı’nda ka­yıt­lar de­vam edi­yor. Ka­yıt yap­tır­mak is­te­yen­ler Ço­rum Be­le­di­ye­si Mev­la­na Spor Sa­lo­nu 3331620 ve Bu­ha­ra Kül­tür Mer­ke­zi 7771020 no­lu te­le­fon­la­rın­dan de­tay­lı bil­gi ala­bi­le­cek­ler.

Bu yıl Ço­rum Be­le­di­ye Spor Mü­dür­lü­ğü bün­ye­sin­de Mev­la­na Spor Sa­lo­nu’nda tek­van­do, ju­do, ka­ra­te, cim­nas­tik, boks, gü­reş ve ma­sa te­ni­si, Bu­ha­ra Kül­tür Mer­ke­zi’nde ise sat­ranç, buz pa­te­ni, yüz­me, dart, at­le­tizm, fit­nes, eğit­sel oyun­lar, halk oyun­la­rı, boc­ce, bad­min­ton, fut­sal, fut­bol, bow­ling, vo­ley­bol, hent­bol, bas­ket­bol ve ma­sa te­ni­si branş­la­rın­da ça­lış­ma­lar ya­pı­la­cak.

Spor Okul­la­rı­nın açı­lış tö­re­ni ise 3 Tem­muz sa­lı gü­nü sa­at 14’de Bu­ha­ra­ev­ler Semt Pa­za­rı’nda ya­pı­la­cak. Ço­rum Be­le­di­ye­si ve­li­le­ri ço­cuk­la­rı­nı sı­nır­lı sa­yı­da­ki kon­ten­jan­la ka­yıt yap­tır­ma­ya da­vet et­ti ve slo­ga­nı­da ise ‘Geç kal­ma spor­la kal’ ola­rak be­lir­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER