Çorum HDF’den dayanışma yemeği

Ana­do­lu Hi­tit Der­nek­le­ri Ço­rum Fe­de­ras­yo­nu da­ya­nış­ma ye­me­ği prog­ra­mı dü­zen­le­di.

Çorum HDF’den dayanışma yemeği

FA­TİH AK­BAŞ

Ana­do­lu Hi­tit Der­nek­le­ri Ço­rum Fe­de­ras­yo­nu da­ya­nış­ma ye­me­ği prog­ra­mı dü­zen­le­di.

As Kül­tür Dü­ğün Sa­lo­nun­da ger­çek­leş­ti­ri­len et­kin­lik say­gı du­ru­şun­da bu­lu­nul­ma­sı ve İs­tik­lal Mar­şı’nın okun­ma­sıy­la baş­la­dı.

Ana­do­lu Hi­tit Der­nek­le­ri Ço­rum Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Ali Öz­gür Is­pa­nak yap­tı­ğı açı­lış ko­nuş­ma­sın­da et­kin­li­ğin ger­çek­leş­me­sin­de eme­ği ge­çen her­ke­se te­şek­kür et­ti.

Da­ha son­ra kür­sü­ye ge­len Ço­rum Hi­tit Der­nek­le­ri Fe­de­ras­yo­nu ve Kon­fe­de­ras­yo­nu Ge­nel Baş­ka­nı Av. Ce­mal Emir ise An­ka­ra’da 80 der­ne­ğin oluş­tur­du­ğu bir fe­de­ras­yon ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Fe­de­ras­yo­na üye her der­nek­ten bir öğ­ren­ci­ye burs ver­me­le­ri­ni is­te­dik. Biz­de o der­ne­ğe bir öğ­ren­ci bur­su des­te­ği da­ha ve­re­ce­ğiz” de­di. Ce­mal Emir bir­lik ve be­ra­ber­lik me­saj­la­rı ve­re­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı. Da­ha son­ra prog­ram­da halk oyun­la­rı gös­te­ri­le­ri ya­pıl­dı. Ye­mek­te ye­rel sa­nat­çı­lar­da sah­ne al­dı­lar. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER