Çorum İHH’dan Suriye'ye acil un yardımı çağrısı

İHH Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Se­lim Öz­ka­bak­çı, İd­lip’de gi­de­rek in­ce­le­me­de bu­lun­du. Su­ri­ye’de­ki fı­rın­lar­da un stok­la­rı­nın azal­dı­ğı­nı be­lir­ten Se­lim Öz­ka­bak­çı acil un yar­dı­mı çağ­rı­sın­da bu­lun­du.    

Çorum İHH’dan Suriye'ye acil un yardımı çağrısı

İHH Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Se­lim Öz­ka­bak­çı, ko­nu hak­kın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da Su­ri­ye'de gün­lük ek­mek ih­ti­ya­cı­nın art­tı­ğı­nı, bu­na kar­şın un mik­ta­rı­nın azal­dı­ğı­nı be­lir­te­rek ‘Su­ri­ye­li Kar­de­şim Ek­mek­siz Kal­ma­sın’ slo­ga­nıy­la İHH ola­rak kam­pan­ya baş­lat­tık­la­rı­nı söy­le­di.


İHH Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Se­lim Öz­ka­bak­çı son gün­ler­de İd­lib'e ye­ni­den baş­la­yan ha­va sal­dı­rı­la­rın­dan son­ra du­ru­mu gör­mek için beş gün ön­ce böl­ge­ye gi­de­rek Af­rin’de ve İd­lib’de in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Baş­kan Se­lim Öz­ka­bak­çı, Su­ri­ye'de sür­dür­dük­le­ri yar­dım fa­ali­yet­le­ri­ne ve in­sa­ni kri­ze iliş­kin de­ğer­len­dir­me­de bu­lun­du. Öz­ka­bak­çı, vak­fın fı­rın­la­rın­da ek­mek çık­ma­sı için una ih­ti­yaç duy­duk­la­rı­nı bu­ra­da üre­ti­len ek­mek­le­rin sı­ğın­ma­cı kamp­la­rı­na da­ğı­tıl­dı­ğı­nı ifa­de et­ti.


Su­ri­ye'nin bir­çok böl­ge­sin­den İd­lib'e göç ol­du­ğu­nu, an­cak son bom­bar­dı­man­dan son­ra İd­lib’den Tür­ki­ye sı­nı­rı­na tek­rar yük­sek se­vi­ye­de göç baş­la­ma­sı­nı bek­le­dik­le­ri­ni di­le ge­ti­ren Öz­ka­bak­çı, "İn­san­lar ev­siz. Yi­ye­cek bu­la­mı­yor­lar. Za­ten iş yok. Has­ta­ne­ler ye­ter­siz. Dün­ya­da da du­yar­lı­lık azal­dı. Oy­sa bom­bar­dı­man dur­mu­yor. Fı­rın­lar­da ye­te­rin­ce un kal­ma­dı. Bu­nun için un kam­pan­ya­sı baş­lat­tık. Şu an­da bu­ra­da­ki hal­kın yi­ye­ce­ğe ih­ti­ya­cı var. Sağ­lık ih­ti­ya­cı var. Özel­lik­le una ih­ti­yaç var. Ço­cuk­lar ölü­yor. Ka­dın­lar hep ça­re­siz. Bu ne­den­le tek­rar çağ­rı­da bu­lu­nu­yo­ruz. Ço­rum’da bu­lu­nan STK, ce­ma­at, ku­rum ve ku­ru­luş­la­ra ses­le­ni­yo­ruz. Hep­sin­den in­sa­ni yar­dım tır­la­rı­mı­za des­tek bek­li­yo­ruz.
Fı­rın­la­rı­mız­da da­ğı­tı­lan ek­mek­ler in­san­la­ra, kü­çük ço­cuk­la­ra ula­şı­yor. Sağ­lık mer­kez­le­ri­miz ya­ra­la­rı sa­rı­yor, has­ta­lık­lar­la mü­ca­de­le et­me­ye de­vam edi­yor.


İd­lib zi­ya­re­ti­miz ön­ce­si Af­rin’de İHH ofi­si­mi­zi zi­ya­ret et­tik. Af­rin’de yar­dım da­ğı­tım­la­rı­mız, sağ­lık mer­ke­zi ve ye­tim­ha­ne ça­lış­ma­la­rı­mız de­vam edi­yor. İd­lib’de ye­ni bir sağ­lık mer­ke­zi­ni da­ha ha­ya­ta ge­çir­dik.  Bu­ra­da in­san­la­rın üc­ret­siz ola­rak ya­ra­la­rı sa­rı­lı­yor ve te­da­vi edi­li­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


“Her Kur­ban Bay­ra­mı ol­du­ğu gi­bi bu bay­ram da gö­nül­lü ve gö­rev­li ar­ka­daş­la­rı­mız, dün­ya­nın tüm böl­ge­le­rin­de ça­lış­ma­lar yü­rüt­mek üze­re ulaş­tı­lar” di­yen Öz­ka­bak­çı, Tür­ki­ye hü­kü­me­ti­nin, AFAD, Kı­zı­lay, İHH ve di­ğer si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rıy­la maz­lum­la­rın ya­nın­da ol­ma­yı sür­dür­dü­ğü­nü be­lirt­ti. 


Öz­ka­bak­çı, "Tür­ki­ye’nin maz­lum­la­rın ya­nın­da ol­ma­sın­dan ür­ken em­per­ya­list­ler, 15 Tem­muz'da ba­şa­rı­lı ola­ma­yın­ca, bir eko­no­mik dar­be ger­çek­leş­tir­me­ye kal­kış­tı" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Öz­ka­bak­çı, "İs­lam dün­ya­sı ve maz­lum coğ­raf­ya­da­ki in­san­lar biz­den des­tek bek­li­yor. Bu dar­be­yi de at­la­tır­sak yer­yü­zün­de­ki bü­tün ye­tim­le­re, maz­lum­la­ra ve ço­cuk­la­ra da­ha da faz­la sa­hip çı­ka­ca­ğız. Sa­hip çık­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz" de­ğer­len­dir­me­si­ni yap­tı. Öz­ka­bak­çı, Su­ri­ye­li ço­cuk­la­rın Türk hal­kı­na te­şek­kür­le­ri­ni ilet­tik­le­ri­ni be­lir­te­rek, "Bu ço­cuk­lar si­zin em­per­ya­liz­me kar­şı di­re­ni­şi­niz­den do­la­yı çok ra­hat bir or­tam­da eği­tim ha­yat­la­rı­nı de­vam et­ti­ri­yor­lar. Al­lah’ın iz­niy­le ye­tim­le­rin, maz­lum­la­rın du­ala­rıy­la bir­lik­te Ame­ri­ka’nın, İs­ra­il’in, em­per­ya­list­le­rin ve şer güç­le­rin kar­şı­sın­da bu di­re­ni­şi ka­za­na­ca­ğız" de­di.


Öz­ka­bak­çı da­ha son­ra Rah­met Kö­yü’nde­ki en­gel­li ço­cuk­la­rı, sar­gı be­zi fab­ri­ka­sı­nı ve okul­la­rı zi­ya­ret ede­rek Tür­ki­ye’ye dön­dü. 
Öz­ka­bak­çı yap­tı­ğı çağ­rı­da “Ço­rum’da bu­lu­nan STK, ce­ma­at, ku­rum ve ku­ru­luş tem­sil­ci­le­ri­ni Su­ri­ye’ye bir­lik­te gi­de­rek ça­lış­ma­la­rı­mı­zı ve son du­ru­mu ye­rin­de gör­me­ye da­vet edi­yo­rum” de­di.
Su­ri­ye ba­ğış için: Ço­rum İHH Ofi­si Üç­tut­lar Mh. Mu­rat Ev­ler 6. Sk. No:12 
İr­ti­bat Te­le­fo­nu: 0 364 2242620 – 0538 8777655  
Ha­va­le ile: Va­kıf Ka­tı­lım Ço­rum Şb. Iban: Tr17 0021 0000 0001 9001 9000 01. 
Al­ba­ra­ka Türk Ço­rum Şb. Iban: TR54 0020 3000 0251 7050 0000 01.   

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2018, 15:27
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER