Çorum internet gazeteleri tez konusu oldu

Umut Rad­yo Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni Mel­tem Çı­nar, Ço­rum'da ya­yın ya­pan in­ter­net ga­ze­te­le­ri­ni tez ko­nu­su yap­tı.

Çorum internet gazeteleri  tez konusu oldu

Umut Rad­yo Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni Mel­tem Çı­nar, Ço­rum'da ya­yın ya­pan in­ter­net ga­ze­te­le­ri­ni tez ko­nu­su yap­tı. Üs­kü­dar Üni­ver­si­te­si Ye­ni Med­ya ve Ga­ze­te­ci­lik Bö­lü­mü'nde yük­sek li­san­sı­nı ba­şa­rıy­la ta­mam­la­yan Çı­nar, ay­nı za­man­da bö­lü­mün ilk me­zu­nu ol­du.


Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, Üs­kü­dar Üni­ver­si­te­si Ye­ni Med­ya ve Ga­ze­te­ci­lik Bö­lü­mü Baş­ka­nı Prof. Dr. Sü­ley­man İr­van'ın da­nış­man­lı­ğın­da tez ça­lış­ma­sı­nı ta­mam­la­yan Çı­nar, "Ye­rel İn­ter­net Ga­ze­te­ci­li­ği: Ço­rum Ör­ne­ği" ko­nu­lu te­zin­de, Ço­rum'da ya­yın ya­pan ye­rel in­ter­net ga­ze­te­le­ri­nin in­ter­net ga­ze­te­ci­li­ği­nin im­kan­la­rın­dan ne öl­çü­de ya­rar­la­na­bil­di­ği­ni araş­tır­dı.


Ye­ni med­ya kav­ra­mı ile ye­rel­de ga­ze­te­le­rin son ge­li­şim sü­re­ci ile dö­nü­şüm tes­pi­ti­nin araş­tı­rıl­dı­ğı tez ça­lış­ma­sın­da ye­rel­de ba­sı­lı ga­ze­te­le­rin web si­te­le­ri ile in­ter­net­te ya­yın ya­pan ye­rel in­ter­net ga­ze­te­le­ri­nin web si­te­le­ri­nin kar­şı­laş­tı­rı­la­rak ye­rel ga­ze­te­le­rin in­ter­net or­ta­mı­nı na­sıl kul­lan­dık­la­rı tes­pit edil­di. Ça­lış­ma­da çev­ri­mi­çi ga­ze­te­ci­lik uy­gu­la­ma­la­rı­nın ye­rel ba­sı­na su­na­bi­le­ce­ği im­kan­lar ele alın­dı.. 


Araş­tır­ma so­nu­cun­da, ye­rel ba­sı­nın çev­ri­mi­çi im­kan­la­rı kul­la­na­rak kü­re­sel bir ya­pı­ya dö­nü­şe­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çe­kil­di. De­mok­ra­si­nin yer­leş­me­si­ne, dü­şün­ce­le­rin pay­la­şıl­ma­sı­na ve bil­gi­nin ya­yıl­ma­sı­na ze­min ha­zır­la­yan in­ter­ne­tin, ye­rel ga­ze­te­le­re ha­ber­le­rin­de ye­rel­lik an­la­yı­şı­nı kay­bet­me­den me­kan­sal sı­nır­la­rı aşa­rak yö­re­ye ait ha­ber­le­ri dün­ya­ya ta­şı­ma im­ka­nı sağ­la­dı­ğı be­lir­til­di.


Et­ki­le­şi­mi ar­tı­ran, ka­tı­lım­cı de­mok­ra­si­yi teş­vik eden in­ter­ne­tin, uzak­la­rı ya­kın kıl­ma­sı özel­li­ği ile be­zen­miş ye­ni bir ye­rel­lik an­la­yı­şı ge­tir­di­ği­ne vur­gu ya­pıl­dı. Özel­lik­le ye­rel ba­sın ku­ru­luş­la­rı açı­sın­dan in­ter­ne­tin ve in­ter­net ga­ze­te­ci­li­ği­nin sun­du­ğu ola­nak­la­rın tam ma­na­sıy­la kul­la­nı­la­bil­me­si­nin eko­no­mik şart­la­ra da bağ­lı ol­du­ğu da be­lir­til­di. Do­la­yı­sıy­la söz ko­nu­su ye­rel ga­ze­te­ler de, im­kan­la­rı öl­çü­sün­de in­ter­net or­ta­mın­da var ola­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çe­kil­di. Ço­rum in­ter­net ga­ze­te­le­ri­nin ol­duk­ça ba­şa­rı­lı ol­duk­la­rı, an­cak in­ter­net tek­no­lo­ji­si­nin ga­ze­te­ci­lik mes­le­ği­ne sağ­la­dı­ğı avan­taj­la­rı tam ola­rak kul­lan­ma­da­ki sü­re­cin de­vam et­ti­ği vur­gu­lan­dı. 
Bö­lüm De­ka­nı Prof. Dr. Na­zi­fe Gün­gör, Bö­lüm Baş­ka­nı Prof. Dr. Sü­ley­man İr­van ve İs­tan­bul Şe­hir Üni­ver­si­te­si Dok­tor Öğ­re­tim Gö­rev­li­si Övünç Me­riç'in yer al­dı­ğı tez jü­ri­sin­de sa­vun­ma­sı­nı ba­şa­rıy­la ta­mam­la­yan Mel­tem Çı­nar bö­lü­mün de ilk me­zu­nu ol­du. Çı­nar, da­ha ön­ce de An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Ga­ze­te­ci­lik Bö­lü­mü'nde yük­sek li­sans yap­mış­tı. Yıl­lar­dır ba­şa­rıy­la sür­dür­dü­ğü spi­ker­lik ve su­nu­cu­luk mes­le­ği­ni sa­hi­bi ol­du­ğu rad­yo ya­yın­cı­lı­ğı ile bir­lik­te de­vam et­ti­ren Çı­nar, böy­le­lik­le mes­le­ki tec­rü­be­si­ni yap­tı­ğı ikin­ci mas­tır­la taç­lan­dır­mış ol­du. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER