Çorum Öğretmenevi’ne iki düğün salonu daha

Ço­rum Öğ­ret­me­ne­vi ve Ak­şam Sa­nat Oku­lu ona­rım in­şa­atı işi de­vam edi­yor.

Çorum Öğretmenevi’ne  iki düğün salonu daha

İl Özel İda­re­si ta­ra­fın­dan iha­le­si ya­pı­lan Ço­rum Öğ­ret­me­ne­vi ve Ak­şam Sa­nat Oku­lu ona­rım in­şa­atı işi de­vam edi­yor. Man­za­ra­sı, 54 ya­tak­lı 30 oda­sı, ca­fe, ye­mek sa­lo­nu, vip sa­lon, vip top­lan­tı oda­la­rı, te­ras ca­fe ve oyun sa­lon­la­rı ile hiz­met ve­ren Öğ­ret­me­ne­vi’nde 2 dü­ğün sa­lo­nu in­şa­atı de­vam edi­yor. 

Ko­nu ile il­gi­li Va­li­lik’ten ya­pı­lan açık­la­ma­da; “Öğ­ret­me­ne­vi’nin baş­ta dü­ğün sa­lon­la­rı ol­mak üze­re ona­rım in­şa­atı işi kı­sa bir sü­re içe­ri­sin­de ta­mam­la­na­rak ye­ni­den hiz­me­te açı­la­cak­tır.” de­nil­di (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER