Cumhuriyet Başsavcısı Yurdagül’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri

Çorum’dan Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Ömer Faruk Yurdagül’e görece başladı.

Cumhuriyet Başsavcısı Yurdagül’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri

Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Ku­ru­lu (HSK) 1. Da­ire­si­nin yaz ka­rar­na­me­siy­le Ço­rum’dan Ada­na Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı’na ata­nan Ömer Fa­ruk Yur­da­gül’ü, gö­re­ve baş­la­ma­sı ne­de­niy­le Ada­na Va­li­si Mah­mut De­mir­taş, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hü­se­yin Söz­lü ve İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Se­la­mi Yıl­dız ma­ka­mın­da zi­ya­ret ede­rek “ha­yır­lı ol­sun” di­lek­le­ri­ni ilet­ti. 

İlk ola­rak Va­li Mah­mut De­mir­taş, Ada­na’da gö­re­ve baş­la­ma­sı ne­de­niy­le Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Ömer Fa­ruk Yur­da­gül’e ‘ha­yır­lı ol­sun’ zi­ya­re­tin­de bu­lu­nup gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar di­le­di. Zi­ya­ret­te gö­rüş alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nan De­mir­taş ve Yur­da­gül, ya­pı­mı de­vam eden ye­ni Ada­na Ada­let Sa­ra­yı­nın hiz­me­te alın­ma sü­re­ci ile il­gi­li de­ğer­len­dir­me yap­tı. 

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hü­se­yin Söz­lü de, Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Ömer Fa­ruk Yur­da­gül’ü ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ge­nel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Ha­lil Av­şar, AS­Kİ Ge­nel Mü­dü­rü Hü­se­yin Op­ruk­çu ve Baş­kan Da­nış­ma­nı Hü­se­yin Al­tay ile bir­lik­te zi­ya­re­ti ger­çek­leş­ti­ren Söz­lü, Yur­da­gül’e ye­ni gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar di­le­ye­rek kent hak­kın­da bil­gi ak­tar­dı. 
İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Se­la­mi Yıl­dız da, Yur­da­gül’ü zi­ya­ret eden­ler ara­sın­da yer al­dı. Em­ni­yet Mü­dü­rü Yıl­dız, ha­yır­lı ol­sun te­men­ni­sin­d

e bu­lu­nur­ken, Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Ömer Fa­ruk Yur­da­gül ise kol­luk kuv­vet­le­rin­ce yü­rü­tü­le­cek ça­lış­ma­lar­la il­gi­li bek­len­ti­le­ri­ni ak­tar­dı.

(İHA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER