‘Dimdik durup direneceğiz’

Me­mur-Sen İl Tem­sil­ci­si ve Sağ­lık-Sen Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Ah­met Sa­at­cı, gün­de­me iliş­kin de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du.

‘Dimdik durup direneceğiz’

ABD’nin, em­per­ya­liz­me bo­ğun eğ­me­yip, ye­ni sö­mür­ge dü­ze­ni­ne iti­raz eden Tür­ki­ye’yi he­def al­dı­ğı­nı be­lir­ten Sa­at­cı, “Ye­ni Tür­ki­ye; teh­dit­le­re pa­buç bı­rak­ma­yan Tür­ki­ye’dir. Bo­yun eğ­me­yi zil­let, ta­vi­zi iha­net bi­len Tür­ki­ye’dir. ABD’nin yap­tı­ğı çıl­gın­lık fa­lan de­ğil dü­pe­düz küs­tah­lık­tır, had­siz­lik­tir." de­di.

“ABD'nin teh­dit ve şan­taj­la­rı, em­per­yal çö­kü­şü dur­du­ra­ma­ya­cak­tır” di­yen Sa­at­cı, “Em­per­ya­list Neo­con Si­yo­niz­min dev­let­leş­miş bi­çi­mi olan ABD, kü­re­sel zor­ba­lı­ğı sür­dü­re­bil­mek için bü­tün dün­ya­ya şan­taj ve teh­dit­ler­le sal­dır­mak­ta­dır. Me­se­le­yi id­rak ede­me­yen­le­rin Trump’ın çıl­gın­lık­la­rı ola­rak gör­dü­ğü bu sal­dır­gan si­ya­set, esa­sen çök­mek­te olan ye­ni sö­mür­ge dü­ze­nin ge­tir­di­ği te­laş­tan kay­nak­lan­mak­ta­dır. Ye­ni sö­mür­ge dü­ze­ni­nin ba­şı­nı çe­ken ABD’nin sal­dır­gan­lı­ğı, dün­ya­nın ar­tık es­ki dün­ya ol­ma­dı­ğı­nın en açık ka­nı­tı­dır. Teh­dit, şan­taj ve zor­ba­lık ge­ri tep­tik­çe ABD, da­ha da ku­dur­mak­ta, da­ha da az­gın­laş­mak­ta­dır. Bü­yük be­del­ler öde­ye­rek ken­di böl­ge­sin­de bir is­tik­rar ada­sı ola­rak kal­ma­yı ba­şa­ran Tür­ki­ye, ye­ni sö­mür­ge­ci­li­ğin Neo-Con Si­yo­nist kad­ro­la­rı­na bo­yun eğ­me­di­ği için bu­gün açık­ça he­de­fe kon­muş­tur.Biz me­se­le­nin Ra­hip Brun­son’a sa­hip çık­mak ol­ma­dı­ğı­nı çok iyi bi­li­yo­ruz. Dert­le­ri ne Brun­son ne de ABD’nin öne sür­dü­ğü di­ğer ar­gü­man­lar­dır. Dert­le­ri Tür­ki­ye’ye diz çök­tür­mek, bo­yun eğ­dir­mek­tir. Dert­le­ri bi­zi ABD’nin yö­rün­ge­si­ne çi­vi­le­mek­tir. İçer­de­ki müs­tem­le­ke­ci or­tak­la­rıy­la Ge­zi’de, 17-25 Ara­lık’ta, 15 Tem­muz’da ba­şa­ra­ma­dık­la­rı­nı ba­şar­mak; PKK, FE­TÖ, DA­İŞ’le ka­za­na­ma­dık­la­rı­nı ka­zan­mak­tır. Mil­le­tin di­re­ni­şi so­nu­cu, ABD’nin elin­de kul­la­na­bi­le­ce­ği ta­şe­ron kal­ma­dı­ğın­dan ar­tık kar­şı­mı­za biz­zat ABD di­kil­miş­tir. Son za­man­lar­da ya­şa­nan­lar açık ve net ola­rak gös­ter­miş­tir ki; Sö­mür­ge­ci dü­zen; müt­te­fik de­ğil kö­le, or­tak de­ğil müs­tem­le­ke ara­mak­ta­dır. Bu ne­den­le, em­per­ya­liz­me bo­ğun eğ­me­yip, ye­ni sö­mür­ge dü­ze­ni­ne iti­raz eden Tür­ki­ye’yi he­def al­mak­ta­dır. Ama ar­tık kar­şı­sın­da uz­laş­ma adı al­tın­da iha­ne­te, it­ti­fak adı al­tın­da esa­re­te ey­val­lah di­yen bir Tür­ki­ye yok! Çün­kü ar­tık Ye­ni Tür­ki­ye; Teh­dit­le­re pa­buç bı­rak­ma­yan Tür­ki­ye’dir. Bo­yun eğ­me­yi zil­let; ta­vi­zi iha­net bi­len Tür­ki­ye’dir. ABD’nin yap­tı­ğı çıl­gın­lık fa­lan de­ğil dü­pe­düz küs­tah­lık­tır, had­siz­lik­tir!Bi­ze in­san hak­la­rı üze­rin­den ni­za­mat ver­me­ye kal­kan ABD dö­nüp ken­di kir­li si­ci­li­ne bak­sın! Zi­ra ABD dev­let pos­tu­na bü­rün­müş bir zor­ba­lık sis­te­mi­dir! Dün Na­ga­za­ki, Hi­ro­şi­ma, Vi­et­nam’da; Bu­gün Irak, Af­ga­nis­tan, Su­ri­ye, Pa­kis­tan’da mil­yon­lar­ca in­sa­nı kat­le­den, Ca­mi­le­re, okul­la­ra, has­ta­ne­le­re sal­dı­ran, Te­ca­vü­zü, iş­ken­ce­yi her tür­lü in­san­lık su­çu­nu sis­te­ma­tik­leş­ti­ren Gu­an­ta­na­mo­la­rın, Ebu Gu­reyb­le­rin ABD’si bi­ze in­san hak­la­rı der­si ve­re­cek en son ül­ke­dir. İş­gal­ci Si­yo­nist­le­ri, dar­be­ci dik­ta­tör­le­ri açık­ça des­tek­le­yen de di­re­niş grup­la­rı­nı te­rö­rist lis­te­si­ne alan da ABD’dir. Brun­son’u ba­ha­ne eder­ken, Ha­kan Atil­la’yı hak­sız ye­re alı­ko­yup tu­tuk­la­yan da, Te­rör ör­güt­le­ri­ni bes­le­yip bü­yü­ten de ABD’nin biz­zat ken­di­si­dir. Su­ri­ye’de DA­İŞ’in bü­tün kat­li­am­la­rı ABD’nin si­ci­li­ne kay­de­dil­miş­tir. On bin­ler­ce ki­şi­nin ka­ti­li PKK’yı des­tek­le­yip bü­yü­ten, Su­ri­ye’de te­rör ör­gü­tü PYD’yi, bin­ler­ce tır si­lah­la do­na­tıp eği­ten, Ve büt­çe­sin­den te­rör ör­güt­le­ri­ne yüz mil­yon­lar­ca do­lar büt­çe ayı­ran da ABD’dir. 15 Tem­muz’da dar­be­ye gi­ri­şe­rek 250 va­tan­da­şı­mı­zı kat­le­den, Cum­hur­baş­ka­nı­mı­za sui­kas­te kal­kı­şan FE­TÖ’yü açık­ça des­tek­le­yen de ABD’dir.

7 Ma­yıs, 12 Ey­lül, 28 Şu­bat ve 15 Tem­muz dar­be­le­ri­nin ar­ka­sın­da da ABD var­dır. ABD’nin eli­ne, ku­ru­lu­şun­dan bu­gü­ne dün­ya­nın her kö­şe­sin­de mil­yon­lar­ca ma­su­mun ka­nı bu­laş­mış­tır. Ken­di gö­zün­de­ki mer­tek­le­ri gör­me­yip elin gö­zün­de kıy­mık ara­yan bu had­siz zor­ba­nın, Tür­ki­ye’ye hu­kuk da­yat­ma­ya kalk­ma­sı, Hu­kuk sis­te­mi­mi­ze ve mil­le­tin ira­de­si­ne edep­siz­ce, küs­tah­ça mü­da­ha­le­dir.Bu­ra­dan açık­ça ifa­de edi­yo­ruz: Tür­ki­ye için ar­tık en bü­yük teh­dit ve prob­lem ABD’dir. ABD, Tür­ki­ye’yi am­bar­go­lar­la, teh­dit­ler­le, şan­taj­lar­la re­hin al­mak is­te­mek­te­dir. Bu sü­reç 15 Tem­muz’da sek­te­ye uğ­ra­yan sal­dı­rı­nın açık bir de­va­mı­dır. Ama ba­şa­ra­ma­ya­cak, zil­le­ti ta­da­cak­tır. Biz bir mil­yo­nu aşan üye­miz­le, Me­mur-Sen ai­le­si ola­rak, Bu­gün bu­ra­da tep­ki ve­ren si­vil in­san­lar ola­rak di­yo­ruz ki; ABD yan­lış­tan dön­mez­se mis­liy­le kar­şı­lık ve­ril­me­li­dir. Te­rör ör­güt­le­ri üze­rin­den Tür­ki­ye’yi çö­kert­me­ye ça­lı­şan ABD’nin İn­cir­lik baş­ta ol­mak üze­re bü­tün as­ke­ri üs­le­ri der­hal ka­pa­tıl­ma­lı­dır. ABD teh­dit­le­ri kar­şı­sın­da dü­nün an­ti­em­per­ya­list bu­gü­nün müs­tem­le­ke­ci­le­ri sal­ya akıt­sa da; 15 Tem­muz’un te­ri­ni he­nüz sil­me­miş bir mil­let ola­rak mey­da­nı zor­ba­la­ra bı­ra­ka­cak de­ği­liz. Dün Ça­nak­ka­le’de, Kut’ül Ama­re’de, İs­tik­lal Har­bin­de re­zil rüs­va et­tik­le­ri­miz, Bu­gün kan ko­ku­su al­mış sırt­lan­lar gi­bi et­ra­fı­mı­zı ku­şat­sa da; Ya­ra­mı­zı sa­rar ve çı­kıp he­sa­bı gö­rür, def­te­ri dü­re­riz. 15 Tem­muz’da iş­ga­le pa­buç bı­rak­ma­dık; bu­gün şan­ta­ja, teh­di­de, yap­tı­rı­ma hiç pa­buç bı­rak­ma­yız. Ne acı­mız din­miş­tir ne de öf­ke­miz. Bu böy­le bi­lin­sin! Bi­lin­sin ki ne Tür­ki­ye sa­de­ce Tür­ki­ye’dir, ne de bu mil­let sa­de­ce 80 mil­yon­dan iba­ret­tir. Dim­dik du­ra­ca­ğız, di­re­ne­ce­ğiz, ka­za­na­ca­ğız. Çün­kü bo­yun eğ­mek in­ti­har­dır.” 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER